عناوین مهم: 

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر 20 درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن

بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

لیست محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
دنباله و استلزامدکتر امیر مسعودی۸۰
حد جامع مسعودیدکتر امیر مسعودی۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نموداردکتر امیر مسعودی۳۰
آنالیز ترکیبیدکتر امیر مسعودی۴۵
احتمالدکتر امیر مسعودی۴۵
پیوستگیدکتر امیر مسعودی۲۰
نظریه معادلات و سهمیدکتر امیر مسعودی۹۵
نامعادلات جبری، قدر مطلق و ترکیبیدکتر امیر مسعودی۴۰
مشتق ۱ vvipدکتر امیر مسعودی۱۴۰
مشتق ۲ vvipدکتر امیر مسعودی۵۰
انتگرال،سری،رسم نمودار و روابط مثلثاتیدکتر امیر مسعودی۱۲۰
تصاعد حسابیدکتر امیر مسعودی۳۰
تصاعد هندسیدکتر امیر مسعودی۳۰
توابع نمایی و لگاریتمدکتر امیر مسعودی۳۰
تابع جامعدکتر امیر مسعودی۱۰۰
مثلثاتدکتر امیر مسعودی۱۲۰
قدر مطلق و جزء صحیحدکتر امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعد حسابیدکتر امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسیدکتر امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی آماردکتر امیر مسعودی۴۵
جمع بندی بسته ۱ (معادلات، نامعادلات،تابع،قدر مطلق و جز صحیح،مثلثات و بخش پذیری)دکتر امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ (حد ،مجانب ،پیوستگی و دنباله)دکتر امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته 3 (مشتق ، کاربرد مشتق و انتگرال)دکتر امیر مسعودی۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ (آمار ،آنالیز ،احتمال ،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریم)دکتر امیر مسعودی۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ (هندسه ۱، هندسه مختصاتی ،مقاطع مخروطی ،ماتریس و دستگاه معادلات)دکتر امیر مسعودی۹۰
جمع بندی کاملدکتر امیر مسعودی۷۴۰
روش های تست زنی ریاضی

( حل تست های سه سال اخیر ریاضی کنکور )

دکتر امیر مسعودی
نظریه اعداددکتر محمود اکبری۵۰
گرافدکتر محمود اکبری۴۰
حساباندکتر محمود اکبری۸۰
ترکیبیاتدکتر محمود اکبری۴۰
مثلثاتدکتر محمود اکبری۳۰
مثلثات ویژه رشته ریاضیدکتر محمود اکبری۱۰۰
تابع جامعدکتر محمود اکبری۶۰
احتمالدکتر محمود اکبری۳۰
لگاریتمدکتر محمود اکبری۳۰
ماتریسدکتر محمود اکبری۳۰
بردار ویژه رشته ریاضیدکتر محمود اکبری۴۰
آمار و مدل سازیدکتر محمود اکبری۶۰
جبر و احتمالکامران۳۰
ریاضیات سوم تجربیکامران۱۴۰
خط و صفحهکامران۳۰
گسسته رابطه هاخزایی۲۰
گسسته گرافخزایی۳۰
هندسه تحلیلی مقاطعخزایی۲۰
مشتق و کاربرد مشتقعبدوس۹۰
ریاضی پیش ۱عبدوس۴۰
ریاضی پیش ۲عبدوس۵۰
حسابانعبدوس۱۰۰
ریاضیات سوم تجربیعبدوس۷۰
ریاضی سال اولگرشاسبی۶۰
هندسه ۱گرشاسبی۱۵۰ با تخفیف ۷۵
هندسه ۱حبیبی۴۰
هندسه ۲حبیبی۶۰
روش تست زنی هندسه ۱حبیبی۳۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
8041811519
6104337723729925

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702

تماس