ریاضی کنکور | اوج یادگیری |کنکور آسان است | انتشارات گیلنا
آخرین اخبار : 

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر 20 درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن

بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

لیست محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
دنباله و استلزام دکتر امیر مسعودی ۸۰
حد جامع مسعودی دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نمودار دکتر امیر مسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی دکتر امیر مسعودی ۴۵
احتمال دکتر امیر مسعودی ۴۵
پیوستگی دکتر امیر مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی دکتر امیر مسعودی ۹۵
نامعادلات جبری، قدر مطلق و ترکیبی دکتر امیر مسعودی ۴۰
مشتق ۱ vvip دکتر امیر مسعودی ۱۴۰
مشتق ۲ vvip دکتر امیر مسعودی ۵۰
انتگرال،سری،رسم نمودار و روابط مثلثاتی دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۳۰
تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۳۰
توابع نمایی و لگاریتم دکتر امیر مسعودی ۳۰
تابع جامع دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
مثلثات دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
قدر مطلق و جزء صحیح دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار دکتر امیر مسعودی ۴۵
جمع بندی بسته ۱ (معادلات، نامعادلات،تابع،قدر مطلق و جز صحیح،مثلثات و بخش پذیری) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ (حد ،مجانب ،پیوستگی و دنباله) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته 3 (مشتق ، کاربرد مشتق و انتگرال) دکتر امیر مسعودی ۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ (آمار ،آنالیز ،احتمال ،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریم) دکتر امیر مسعودی ۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ (هندسه ۱، هندسه مختصاتی ،مقاطع مخروطی ،ماتریس و دستگاه معادلات) دکتر امیر مسعودی ۹۰
جمع بندی کامل دکتر امیر مسعودی ۷۴۰
روش های تست زنی ریاضی

( حل تست های سه سال اخیر ریاضی کنکور )

دکتر امیر مسعودی
نظریه اعداد دکتر محمود اکبری ۵۰
گراف دکتر محمود اکبری ۴۰
حسابان دکتر محمود اکبری ۸۰
ترکیبیات دکتر محمود اکبری ۴۰
مثلثات دکتر محمود اکبری ۳۰
مثلثات ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۱۰۰
تابع جامع دکتر محمود اکبری ۶۰
احتمال دکتر محمود اکبری ۳۰
لگاریتم دکتر محمود اکبری ۳۰
ماتریس دکتر محمود اکبری ۳۰
بردار ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۴۰
آمار و مدل سازی دکتر محمود اکبری ۶۰
جبر و احتمال کامران ۳۰
ریاضیات سوم تجربی کامران ۱۴۰
خط و صفحه کامران ۳۰
گسسته رابطه ها خزایی ۲۰
گسسته گراف خزایی ۳۰
هندسه تحلیلی مقاطع خزایی ۲۰
مشتق و کاربرد مشتق عبدوس ۹۰
ریاضی پیش ۱ عبدوس ۴۰
ریاضی پیش ۲ عبدوس ۵۰
حسابان عبدوس ۱۰۰
ریاضیات سوم تجربی عبدوس ۷۰
ریاضی سال اول گرشاسبی ۶۰
هندسه ۱ گرشاسبی ۱۵۰ با تخفیف ۷۵
هندسه ۱ حبیبی ۴۰
هندسه ۲ حبیبی ۶۰
روش تست زنی هندسه ۱ حبیبی ۳۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت  احمد سلام
8041811519
6104337723729925

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702

تماس