عناوین مهم: 

زبان انگلیسی کنکور

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

زبان درسیست تکنیک پذیر در گرامر و تیاز مند رمز گردانی درحجم

وسیع لغات که اهمیت تدریس حرفه ای این درس را ۲ چندان میکند

لیست محصولات موجود دفتر مرکزی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

 

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
زبان اولدکتر محجوبی۳۰
زبان دومدکتر محجوبی۳۰
لغات سومدکتر محجوبی۳۰
لغات چهارمدکتر محجوبی۴۰
گرامردکتر محجوبی۳۰
کلوز تستدکتر محجوبی۶۰
ریدینگدکتر محجوبی۹۰
واژگان سوم vvipدکتر محجوبی۱۲۰
جمع بندیدکتر محجوبی۱۰۰
جمع بندی تکمیلی ویژهدکتر محجوبی۴۰
آموزش خط به خط زبان پیشدکتر محجوبی۴۰
۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکوردکتر محجوبی۹۰
لغاتدانش زاده۸۰
گرامردانش زاده۳۰
کلوز تستدانش زاده۶۰
ریدینگدانش زاده۹۰
جمع بندیدانش زاده۲۰۰
گرامر vipدانش زاده۵۰
روش تست زنی زبانپیروزان۴۰
گرامر vvipپیروزان۷۵ با تخفیف ۵۰
واژگانپیروزان۱۴۰
کلوز تستپیروزان۶۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
8041811519
6104337723729925

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702

تماس