عناوین مهم: 

شیمی کنکور

شیمی کنکور

شیمی کنکور

شیمی کنکور کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

برای بچه های تجربی درس اختصاصی تعیین کننده رشته و

برای بپه های ریاضی درسی رتبه ساز میباشد که تدرس حرفه ای آن بسیار مهم میباشد

لیست محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
شیمی دوم فصل ۱ تا ۴ربیعیان۱۵۰
شیمی آلی و کربن (فصل ۵ شیمی ۲)ربیعیان۵۰
جمع بندی دوم و سومربیعیان۱۲۰
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری سومربیعیان۱۱۵
ترمودینامیک سومربیعیان۶۰
محلول ها سومربیعیان۶۰
سنتیکربیعیان۴۵
تعادل شیمیایی پیشربیعیان۶۰
اسید و باز پیشربیعیان۱۲۰
الکتروشیمی پیشربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی پیشربیعیان۸۰
مهرپور۶۰
شیمی سوم استوکیومتری جامعمهرپور۶۰
شیمی سوم ترمودینامیک جامعمهرپور۶۰
روش تست زنی استوکیومتریمهرپور۳۰
روش تست زنی محلول هامهرپور۳۰
روش تست زنی ترمودینامیکمهرپور۳۰
جمع بندی کامل شیمی آسان استمهرپور۵۰
شیمی دومیزدانی۲۰
شیمی سومیزدانی۳۰
جزوه شیمی دومیزدانی۷۵
جزوه شیمی سومیزدانی۷۵
جزوه شیمی پیش ۱یزدانی۵۰
جزوه شیمی پیش ۲یزدانی۵۰

نمونه تدریس

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا:

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

تماس