عناوین مهم: 

سایت کنکور آسان است و نکات مفید ترجمه عربی

سایت کنکور آسان است و نکات مفید ترجمه عربی (زنگ پنجم اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان)

سایت کنکور آسان است و نکات مفید ترجمه عربی (زنگ پنجم اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان)

سایت کنکور آسان است و نکات مفید ترجمه عربی (زنگ پنجم اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان)

نکات بسیار مفید در ترجمه عربی

ترجمه حروف:

حرف « قَدْ »:

« قَدْ فعل مضارع به معنای شاید / گاهی مانند: قَدْ یذهبُ ( گاهی میرود)

قَدْ تَقُولُ ( گاهی میگویی ) . « قَدْ فعل ماضی برای تاکید است که

معمولاً معنی را به ماضی نقلی تبدیل میکند مانند: قَدْ کتَبَ ( نوشته‌است) قَدْ قالَ ( گفته است) قَدْ قُلْتُم ( گفته‌اید)

حرف « لَنْ» :

حرف « لَنْ » جز حروف ناصبه است ومعنی فعل را به آینده منفی تبدیل میکند

مانند: لَنْ یَذهبَ ( نخواهد رفت) لَنْ أَقُولَ ( نخواهم گفت) لَنْ تضربُوا ( نخواهید زد)

بعضی مواقع در ترجمه آن از کلمه « هرگز» استفاده میشود مانند: لَنْ تَذهَبَ ( هرگزنخواهی رفت) .

حرف « لام امرغایب « لـِ »:

درترجمه آن از کلمه « باید »استفاده میشود مانند:

« لِنَعْلَمْ » ( باید بدانیم ) « لِیَقُلْ »( باید بگوید) « لِیَضربوا » ( باید بزنند) « لِأَکْتُبْ » ( باید بنویسم ).
« لِیَعبُدُوا رَبَّ هذا البیتِ »( باید صاحب این خانه را عبادت کنند).

حرف « لَمْ »:

« لَمْ » برسر مضارع می آید وآن را مجزوم میکند که به آن فعل جحد میگویند و معنا را به ماضی منفی تبدیل میکند مانند:

لَمْ یَذهبْ ( نرفت) دقیقاً ازلحاظ معنا مانند « ماذَهبَ » است .

« ما ذَهَبَ نرفت = لَمْ یذهبْ نرفت » لَمْ تَقُلْ نگفتی = ما قُلْتَ نگفتی » . « لَمْ یکتُبُوا ننوشتند » « ما کَتَبوا ننوشتند » .

حرف « لَمّا »:

هرگاه قبل ازفعل ماضی بیاید اسم است به معنای هنگامی که

/ زمانی که مانند: لَمّا ذَهبَ ( هنگامی که رفت) لَمّا قالَ ( هنگامی که گفت ) لَمّا ضربتُم ( هنگامی که زدید) .

لَمّا هرگاه قبل ازفعل مضارع بیاید حرف جزم است ومعنی مضارع را به نقلی منفی تبدیل می کند مانند:

لَمّا یذهبْ ( هنوز نرفته است) لَمّا تقُلْ ( هنوز نگفته‌ای ) لَمّا تضربوا (هنوز نزده اید).

حرف« ل»:

ضمیر با اسم به معنی «دارد » است مانند:

لَکَ کتابٌ ( کتابی داری) لِمحمدٍ قلمٌ ( محمد قلمی دارد) لی صدیقٌ ( دوستی ۷دارم) لکم آمالٌ = آرزوهایی دارید.

کان ل ضمیر یا اسم به معنی «داشتن » است مانند:

کانَ لکَ کتابٌ ( کتابی داشتی) کانَ لِمحمدٍ قلمٌ ( محمد قلمی داشت) کانَ لی صدیقٌ ( دوستی داشتم) .

 

شماره تلفن موسسه اوج یادگیری کنکور آسان است برنامه زنگ پنجم

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ 
با شما تا روز کنکور همراهیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس