عناوین مهم: 

تشخیص ترکیب یونی در سایت زنگ پنجم

تشخیص ترکیب یونی در سایت زنگ پنجم برنامه تلویزیونی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

تشخیص ترکیب یونی در سایت زنگ پنجم برنامه تلویزیونی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

تشخیص ترکیب یونی در سایت زنگ پنجم برنامه تلویزیونی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

تشخیص ترکیب یونی در سایت زنگ پنجم انتشارات گیلنا برنامه تلویزیونی اوج یادگیری کنکور آسان است

طرز تشخیص ترکیب یونی

پیوند فلزهای گروه ۱و۲(البته بجزBe)را

با نافلزها و یونهای چند اتمی ازنوع یونی است.

بریلیم و بور هیچگاه هیچگاه پیوند یونی تشکیل نمیدهند

زیرا شعاع بریلیم+۲وبور +۳بسیار کوچک بوده و چگالی بار سطحی آن بیش ازحد زیاد است

به همین دلیل این یونها

ناپایدار و درحالت طبیعی تشکیل نمیشوند

پیوند بریلیم و بور با سایر عنصرها بیشتر خصلت کوالانسی دارد

مثال:
BeF2،BeF3 کوالانسی

چگالی بار سطحی آلومینیوم+۳ نسبتا زیاد

و به راحتیم تشکیل نمیشود

آلومینیوم +۳ فقط در ترکیب فلوئور اکسیژن و برخی بنیان های اکسیژن دار

تشکیل پیوند یونی میدهد مانند(Al2O3) و در

سایر موارد مانند(AlCl3) پیوند آن ازنوع کوالانسی

هر چه اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم بیشتر باشد

خصلت یونی نیز بیشتر است

ترکیب هایی که دارای بنیان آمونیوم هستند

یونی محسوب میشوند مانند(NH4Cl)

فروکرومات آلومینیوم سولفات و پتاسیم دی کرومات

در کدام مورد مشابه اند؟

شمار کاتیونها در فرمول شیمیایی
عدد اکسایش کاتیون
شمار اتمهای O در فرمول شیمیایی
عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون

بررسی پاسخ

فروکرومات FeCrO4
آلومینیوم سولفات Al2(SO4)3
پتاسیم دی کرومات K2Cr2O7

تعداد کاتیونهای هر سه برابر نیست.
عدد اکسایش کاتیونها برابر نیست
تعداد O در هرسه ترکیب یکسان نیست
آنیونها در هر سه این ترکیبها چند اتمی بوده

و اتم مرکزی آنها عدد اکسایش برابری دارند

کروم در آنیونهای کرومات و دی کرومات و گوگرد در سولفات عدد اکسایش +۶ دارند.

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

آدرس کانال گیلنا کنکور آسان است و برنامه زنگ پنجم و برنامه تلویزیونی موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا:konkurassanast/@

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس