لیست قیمت محصولات انتشارات گیلنا

لیست قیمت محصولات انتشارات گیلنا کنکور آسان است یادگیری آسان و قیمت دی وی دی های امیر مسعودی به همراه رزومه و اسامی اساتید و مدرسین فیلم های آموزشی و نحوه مشاوره و پشتیبانی از دانش آموزان در این سایت رسمی موسسه درج شده است

به وب سایت رسمی موسسه گیلنا خوش آمدید

لیست قیمت محصولات انتشارات گیلنا

لیست قیمت محصولات گیلنا و دی وی دی های آموزشی دروس مختلف موسسه کنکور آسان است ( برنامه اوج یادگیری , انتشارات گیلنا , برنامه یادگیری آسان ) را می توانید با کلیک بر روی عنوان هر درس مشاهده نمائید

فروشگاه رسمی انتشارات گیلنا

لیست قیمت محصولات نظام جدید بصورت پایه به پایه :

لیست قیمت محصولات پایه دهم

لیست قیمت محصولات پایه نهم

لیست قیمت محصولات پایه یازدهم

لیست قیمت محصولات پایه دوازدهم

لیست قیمت محصولات بصورت جامع و درس به درس :

فیزیک

ریاضی

شیمی

ادبیات

زیست شناسی

زبان انگلیسی

دین و زندگی

عربی

دروس اختصاصی رشته انسانی

جهت تهیه محصولات و منابع آموزشی از سایت رسمی انتشارات گیلنا با شماره دفتر مرکزی ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت محصولات و فیلم های آموزشی اساتید موسسه گیلنا

قیمت دی وی دی های امیر مسعودی در درس فیزیک و ریاضی در این لیست درج شده است :

نام محصول و منابع آموزشی نام مدرس قیمت
اموزش فیزیک و اندازه گیری دهم مسعودی ۴۰
اموزش کار و انرژی و توان مسعودی ۱۱۰
اموزش ویژگی های فیزیکی مواد مسعودی ۱۷۰
اموزش دما و گرما و قانون گازها مسعودی ۱۹۰
روش تست زنی اندازه گیری مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد مسعودی ۱۹۵
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مسعودی ۱۶۵
روش تست زنی کار و انرژی مسعودی ۱۱۵
اموزش الکتریسیته ساکن تجربی مسعودی ۲۲۰
روش تست الکتریسیته ساکن تجربی مسعودی ۷۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار تجربی مسعودی ۲۴۵
روش تست جریان و مدار مسعودی ۱۱۵
اموزش القا و مغناطیس مسعودی ۷۵
روش تست بخش اول القا و مغناطیس تجربی مسعودی ۱۱۰
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس تجربی مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی خازن تجربی مسعودی ۴۰
اموزش اکتریسته ساکن یازدهم رشته ریاضی مسعودی ۲۲۰
روش تست الکتریسیته ساکن یازدهم رشته ریاضی مسعودی ۹۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار رشته ریاضی مسعودی ۱۲۰
روش تست جریان و مدار رشته ریاضی مسعودی ۱۳۰
اموزش مغناطیس و القا رشته ریاضی مسعودی ۹۰
روش تست بخش اول القا و مغناطیس ریاضی مسعودی ۱۳۰
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس رشته ریاضی مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی خازن رشته ریاضی مسعودی ۵۵
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم  رشته ریاضی مسعودی ۵۰۵
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم تجربی مسعودی ۴۷۰
اموزش ترمودینامیک رشته ریاضی شاهانی ۶۰
حرکت شناسی دوازدهم رشته تجربی مسعودی ۱۳۰
حرکت شناسی دوازدهم رشته ریاضی مسعودی ۱۵۰
نوسان تجربی مسعودی ۱۱۵
امواج رشته تجربی مسعودی ۲۲۰
فیزیک اتمی هسته ای تجربی مسعودی ۲۴۰
دینامیک رشته تجربی مسعودی ۲۲۰
دینامیک رشته ریاضی مسعودی ۲۲۰
نوسان رشته ریاضی مسعودی ۱۱۵

 

اموزش مجموعه,الگو و دنباله انتشارات گیلنا مسعودی ۱۰۰
خلاقیت در شمارش بدون شمردن (ترکیبیات) مسعودی ۳۰
اموزش آمار و احتمال انتشارات گیلنا مسعودی ۶۰
روش تست زنی مبحث مجموعه مسعودی ۶۰
روش تست زنی الگو و دنباله مسعودی ۶۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن انتشارات گیلنا مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار و احتمال دهم مسعودی ۱۳۵
روش تست زنی مثلثات مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادلات و سهمی دهم مسعودی ۱۴۰
روش تست زنی نامعادلات مسعودی ۱۱۰
روش تست تابع مسعودی ۵۰
اموزش فصل ۱ و ۲ هندسه دهم شاهانی ۱۰۵
اموزش فصل ۳و۴ هندسه دهم شاهانی ۹۰
روش تست فصل ۱و۲ هندسه دهم شاهانی ۶۰
توان های گویا و عبارت جبری شاهانی ۱۰۵
اموزش هندسه تحلیلی یازدهم تجربی مسعودی ۶۵
روش تست هندسه تحلیلی مسعودی ۴۵
معادلات و سهمی جامع یازدهم تجربی مسعودی ۱۴۵
اموزش تابع یازدهم تجربی مسعودی ۷۰
روش تست تابع مسعودی ۹۰
روش تست زنی مثلثات یازدهم مسعودی ۱۶۵
توابع نمایی و لگاریتمی مسعودی ۱۰۰
اموزش جامع احنمال کنکور مسعودی ۱۰۰
روش تست احتمال مسعودی ۶۰
روش تست حد یازدهم تجربی مسعودی ۱۳۵
روش تست هندسه تحلیلی یازدهم رشته ریاضی مسعودی ۴۵
اموزش هندسه تحلیلی رشته ریاضی مسعودی ۴۵
اموزش تابع رشته ریاضی مسعودی ۹۰
روش تست تابع مسعودی ۹۰
اموزش معادله و سهمی مسعودی ۸۰
توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی مسعودی ۱۱۵
اموزش مثلثات مسعودی ۸۰
روش تست احتمال جامع کنکور ریاضی مسعودی ۱۱۵
اموزش جامع احنمال کنکور ریاضی مسعودی ۱۱۵
روش تست تابع دوازدهم تجربی مسعودی ۷۵
روش تست مثلثات دوازدهم تجربی مسعودی ۷۵
روش تست مشتق و کاربرد مشتق تجربی مسعودی ۲۵۰
روش تست حد دوازدهم تحربی مسعودی ۸۵
روش تست حد جامع تجربی مسعودی ۱۹۰
روش تست تابع دوازدهم رشته ریاضی مسعودی ۶۰
روش تست مثلثات دوازدهم رشته ریاضی مسعودی ۵۰
روش تست هندسه یازدهم تجربی مسعودی ۱۷۰
روش تست آمار جامع دهم و یازدهم تجربی مسعودی ۸۵
جمع بندی هندسه یازدهم و دوازدهم تجربی مسعودی ۱۷۰

قیمت شیمی عارف ربیعیان :

اموزش کیهان,زادگاه الفبای هستی عارف ربیعیان ۱۰۵
اموزش ردپای گازها در زندگی ربیعیان ۱۲۰
اموزش آب آهنگ زندگی ربیعیان ۱۰۵
روش تست کیهان زادگاه الفبای هستی ربیعیان ۱۳۵
روش تست ردپای گازها در زندگی عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست آب اهنگ زندگی ربیعیان ۱۲۰
همایش مسائل دهم و یازدهم ربیعیان ۲۸۰
محاسبات ریاضی در شیمی ربیعیان ۳۰
اموزش قدر هدایای زمینی را بدانیم ربیعیان ۷۵
اموزش در پی غذای سالم ربیعیان ۱۰۵
اموزش پوشاک نیاز پایان ناپذیر ربیعیان ۷۵
روش تست قدر هدایای زمینی را بدانیم ربیعیان ۲۱۰
روش تست در پی غذای سالم ربیعیان ۱۳۵
روش تست پوشاک نیاز پایان ناپذیر ربیعیان ۷۵
روش تست مولکول ها در خدمت تندرستی مهندس ربیعیان ۲۰۰
روش تست اسایش و رفاه در سایه شیمی عارف ربیعیان ۲۰۰
روش تست شیمی جلوه ای از هنر زیبایی ربیعیان ۱۶۰
روش تست راهی به سوی آینده روشن ربیعیان ۱۵۵
آموزش مولکول ها در خدمت تندرستی عارف ربیعیان ۱۳۰
آموزش اسایش و رفاه در سایه شیمی ربیعیان ۱۳۰
آموزش شیمی جلوه ای از هنر زیبایی ربیعیان ۱۲۰
آموزش راهی به سوی آینده روشن ربیعیان _
جمع بندی شیمی دوازدهم فصل ۱ و ۲ ربیعیان ۱۶۰
جمع بندی شیمی دوازدهم فصل ۳ و ۴ ربیعیان ۱۶۵
روش تست زنی استوکیومتری ربیعیان ۷۰
روش تست زنی اسید و باز ربیعیان ۱۲۰

لیست قیمت محصولات زیست دکتر شیخی  :

اموزش زیست دهم شیخی ۱۴۵
روش تست زیست دهم شیخی ۱۰۰
اموزش زیست یازدهم شیخی ۱۰۰
روش تست زیست یازدهم شیخی ۱۰۰
اموزش زیست دوازدهم پازوکی ۲۴۰

لیست قیمت محصولات ادبیات دکتر ابان انتشارات گیلنا کنکور آسان است

اموزش ادبیات دهم ابان ۱۸۰
روش تست ادبیات دهم ابان ۱۳۵
جمع بندی ادبیات دهم ابان ۶۰
اموزش ادبیات یازدهم ابان ۱۵۰
روش تست ادبیات یازدهم ابان ۱۳۵
اموزش ادبیات دوازدهم ابان ۲۸۰
روش تست ادبیات دوازدهم ابان ۱۶۰

اموزش عربی دهم استاد احمدی ۲۱۰
روش تست عربی دهم استاد احمدی ۲۰۰
اموزش عربی یازدهم استاد احمدی ۱۰۵
خلاقیت در عربی یازدهم استاد احمدی ۲۰۰
اموزش عربی دوازدهم استاد احمدی ۱۱۰

لیست قیمت منابع آموزشی موسسه گیلنا کنکور آسان است (زبان انگلیسی)

روش تست زبان انگلیسی دهم دکتر دانش زاده ۱۰۵
اموزش زبان یازدهم دانش زاده ۱۸۰
روش تست زبان یازدهم دانش زاده ۹۰
روش تست زبان دوازدهم دانش زاده ۱۸۰

لیست قیمت محصولات آموزشی استاد احمدی گیلنا

اموزش دین و زندگی دهم استاد احمدی ۲۲۰
روش تست دین و زندگی دهم استاد احمدی ۱۱۰
اموزش دین و زندگی یازدهم استاد احمدی ۲۶۰
روش تست دین و زندگی یازدهم استاد احمدی ۲۰۰
اموزش دین و زندگی دوازدهم استاد احمدی ۲۰۰
روش تست دین و زندگی دوازدهم استاد احمدی ۲۴۰

تعداد حلقه های دی وی دی های اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان کنکور آسان است :

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی فیزیک دو ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های فیزیک تعداد دی وی دی
اموزش فیزیک و اندازه گیری دهم ۵
اموزش کار و انرژی و توان ۷
اموزش ویژگی های فیزیکی مواد ۶
اموزش دما و گرما و قانون گازها ۷
روش تست زنی اندازه گیری ۴
روش تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد ۷
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها ۶
روش تست زنی کار و انرژی ۴
اموزش الکتریسیته ساکن تجربی ۸
روش تست الکتریسیته ساکن تجربی ۴
اموزش جریان الکتریکی و مدار تجربی ۱۲
روش تست جریان و مدار ۶
اموزش القا و مغناطیس ۶
روش تست بخش اول القا و مغناطیس تجربی ۶
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس تجربی ۶
روش تست زنی خازن تجربی ۲
اموزش اکتریسته ساکن یازدهم رشته ریاضی ۸
روش تست الکتریسیته ساکن یازدهم رشته ریاضی ۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار رشته ریاضی ۱۲
روش تست جریان و مدار رشته ریاضی ۷
اموزش مغناطیس و القا رشته ریاضی ۷
روش تست بخش اول القا و مغناطیس ریاضی ۷
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس رشته ریاضی ۶
روش تست زنی خازن رشته ریاضی ۳
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم  رشته ریاضی ۲۷
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم تجربی ۲۵
اموزش ترمودینامیک رشته ریاضی ۵
حرکت شناسی دوازدهم رشته تجربی ۷
حرکت شناسی دوازدهم رشته ریاضی ۸
نوسان تجربی ۶
امواج رشته تجربی ۸
فیزیک اتمی هسته ای تجربی ۹
دینامیک رشته تجربی ۸
دینامیک رشته ریاضی ۸
نوسان رشته ریاضی ۶

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی ریاضی دو ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های ریاضی تعداد دی وی دی
اموزش مجموعه,الگو و دنباله انتشارات گیلنا ۷
خلاقیت در شمارش بدون شمردن (ترکیبیات) ۳
اموزش آمار و احتمال انتشارات گیلنا ۶
روش تست زنی مبحث مجموعه ۴
روش تست زنی الگو و دنباله ۴
روش تست زنی شمارش بدون شمردن انتشارات گیلنا ۳
روش تست زنی آمار و احتمال دهم ۵
روش تست زنی مثلثات ۵
روش تست زنی معادلات و سهمی دهم ۵
روش تست زنی نامعادلات ۳
روش تست تابع ۵
اموزش فصل ۱ و ۲ هندسه دهم ۵
اموزش فصل ۳و۴ هندسه دهم ۵
روش تست فصل ۱و۲ هندسه دهم ۴
توان های گویا و عبارت جبری ۵
اموزش هندسه تحلیلی یازدهم تجربی ۵
روش تست هندسه تحلیلی ۳
معادلات و سهمی جامع یازدهم تجربی ۷
اموزش تابع یازدهم تجربی ۷
روش تست تابع ۷
روش تست زنی مثلثات یازدهم ۶
توابع نمایی و لگاریتمی ۸
اموزش جامع احنمال کنکور ۹
روش تست احتمال ۲
روش تست حد یازدهم تجربی ۵
روش تست هندسه تحلیلی یازدهم رشته ریاضی ۳
اموزش هندسه تحلیلی رشته ریاضی ۵
اموزش تابع رشته ریاضی ۹
روش تست تابع ۸
اموزش معادله و سهمی ۷
توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی ۹
اموزش مثلثات ۸
روش تست احتمال جامع کنکور ریاضی ۵
اموزش جامع احنمال کنکور ریاضی ۸
روش تست تابع دوازدهم تجربی ۴
روش تست مثلثات دوازدهم تجربی ۳
روش تست مشتق و کاربرد مشتق تجربی ۱۰
روش تست حد دوازدهم تحربی ۳
روش تست حد جامع تجربی ۹
روش تست تابع دوازدهم رشته ریاضی ۳
روش تست مثلثات دوازدهم رشته ریاضی ۲
روش تست هندسه یازدهم تجربی ۶
روش تست آمار جامع دهم و یازدهم تجربی ۳
جمع بندی هندسه یازدهم و دوازدهم تجربی ۶

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی شیمی دو و نیم ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های شیمی تعداد دی وی دی
اموزش کیهان,زادگاه الفبای هستی ۷
اموزش ردپای گازها در زندگی ۸
اموزش آب آهنگ زندگی ۷
روش تست کیهان زادگاه الفبای هستی ۹
روش تست ردپای گازها در زندگی ۷
روش تست آب اهنگ زندگی ۶
همایش مسائل دهم و یازدهم ۱۴
محاسبات ریاضی در شیمی ۳
اموزش قدر هدایای زمینی را بدانیم ۵
اموزش در پی غذای سالم ۷
اموزش پوشاک نیاز پایان ناپذیر ۵
روش تست قدر هدایای زمینی را بدانیم ۱۴
روش تست در پی غذای سالم ۹
روش تست پوشاک نیاز پایان ناپذیر ۵
روش تست مولکول ها در خدمت تندرستی ۱۰
روش تست اسایش و رفاه در سایه شیمی ۱۰
روش تست شیمی جلوه ای از هنر زیبایی ۸
روش تست راهی به سوی آینده روشن ۷
آموزش مولکول ها در خدمت تندرستی ۵
آموزش اسایش و رفاه در سایه شیمی ۵
آموزش شیمی جلوه ای از هنر زیبایی ۵
آموزش راهی به سوی آینده روشن ۵
جمع بندی شیمی دوازدهم فصل ۱ و ۲ ۷
جمع بندی شیمی دوازدهم فصل ۳ و ۴ ۷
روش تست زنی استوکیومتری ۳
روش تست زنی اسید و باز ۵

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی زیست سه ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های زیست تعداد دی وی دی
اموزش زیست دهم ۱۱
روش تست زیست دهم ۷
اموزش زیست یازدهم ۷
روش تست زیست یازدهم ۱۰
اموزش زیست دوازدهم ۱۲

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی ادبیات دو ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های ادبیات تعداد دی وی دی
اموزش ادبیات دهم ۸
روش تست ادبیات دهم ۶
جمع بندی ادبیات دهم ۴
اموزش ادبیات یازدهم ۸
روش تست ادبیات یازدهم ۸
اموزش ادبیات دوازدهم ۹
روش تست ادبیات دوازدهم ۸

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی عربی دو ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های عربی تعداد دی وی دی
اموزش عربی دهم ۶
روش تست عربی دهم ۷
اموزش عربی یازدهم ۶
خلاقیت در عربی یازدهم ۳
اموزش عربی دوازدهم ۷

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی زبان انگلیسی دو ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های زبان تعداد دی وی دی
روش تست زبان انگلیسی دهم ۶
اموزش زبان یازدهم ۸
روش تست زبان یازدهم ۸
روش تست زبان دوازدهم ۸

زمان تدریس در هر حلقه دی وی دی دین و زندگی دو ساعت می باشد

نام محصول و عنوان دی وی دی های دین و زندگی تعداد دی وی دی
اموزش دین و زندگی دهم ۸
روش تست دین و زندگی دهم ۷
اموزش دین و زندگی یازدهم ۸
روش تست دین و زندگی یازدهم ۶
اموزش دین و زندگی دوازدهم ۸
روش تست دین و زندگی دوازدهم ۸

اوج یادگیری شبکه دو سیما

اوج یادگیری از سال ۹۵ در شبکه دو سیما هر روز در حال پخش برنامه های مشاوره و برنامه ریزی درسی و کنکوری و ارائه محصولات و تدریس های بهترین اساتید بصورت فیلم های آموزشی می باشد تدریس های ارائه شده در این برنامه تلویزیونی برای کلیه دروس اختصاصی و عمومی می باشد و دانش آموزان با مشاهده برنامه ها و فیلم های آموزشی می توانند از تکنیک های ارائه شده برای کلیه دروس استفاده کنند در موسسه خدمات مشاوره رایگان به دانش آموزان ارائه می گردد همچنین آزمون های انلاین رایگان ویژه دانش آموزان موسسه ارائه می گردد.

محصولات موسسه گیلنا را با تخفیف از ما تهیه کنید

کلیه محصولات و منابع و فیلم های آموزشی دارای تخفیف می باشند و قیمت کلیه مباحث بصورت تک به تک در این برگه گرداوری شده

کانال انتشارات گیلنا جهت دانلود برنامه انتشارات گیلنا و نمونه تدریس ها و فیلم ها و آموزش ها

با عضویت در کانال موسسه می توانید به روز ترین تدریس های اساتید و مدرسین موسسه را دانلود کنید

آرشیو برنامه های موسسه آموزشی گیلنا را در این سایت مشاهده نمایید

دانش آموزان می توانند با مراجعه به کانال موسسه و قسمت آرشیو برنامه ها در سایت در صورت نیاز به ارشیو برنامه ها و فیلم های آموزشی گذشته قسمت مورد نظر را دانلود و مشاهده نمایند.

زمان پخش برنامه اوج یادگیری در شبکه دو سیما :

برنامه اوج یادگیری در شبکه دو سیما هر روز از ساعت ۱۷:۱۹ الی ۱۷:۴۹ بصورت زنده پخش می شود

این برنامه در ساعت ۱۳:۱۷ الی ۱۳:۴۷ روز بعد هم بازپخش خواهد شد.

بسته های رایگان و محصولات رایگان اوج یادگیری که در برنامه تلویزیونی اعلام می شود و به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود را می توانید با تماس با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دریافت کنید این بسته ها و محصولات رایگان جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با شیوه تدریس اساتید موسسه می باشد .

اساتید انتشارات گیلنا چه کسانی هستند

امیر مسعودی مدرس درس های فیزیک و ریاضی می باشد

عارف ربیعیان مدرس درس شیمی می باشد

دکتر مهدی شیخی و عرفان پازوکی مدرسین درس زیست می باشند

دکتر آبان مدرس درس ادبیات فارسی می باشد

دکتر دانش زاده مدرس درس زبان انگلیسی می باشد

استاد حسین احمدی مدرس درس های دین و زندگی و عربی می باشد

شماره تماس دفتر مرکزی گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

کنکور آسان است قیمت :

در این برگه قیمت کل آموزش های اساتید کنکور آسان است موجود می باشد.

کنکور آسان است در شبکه سه سیما

کنکور آسان است از سال ۹۲ تا سال ۹۴ از شبکه سه سیما در خدمت دانش آموز بود و همه روزه اساتید موسسه بهترین راهکار ها را به دانش آموزان ارائه می دادند که هم اکنون این برنامه پخش نمی شود و برنامه دیگری در سال ۹۵ جایگزین آن شد.

یادگیری برتر در شبکه دو

یادگیری برتر که از شبکه دو سیما قبل از پخش برنامه اوج یادگیری بهترین روش های مطالعاتی را به دانش آموزان ارائه می داد و هم اکنون برنامه اوج یادگیری در شبکه دو جایگزین آن شده.

زنگ پنجم در شبکه تهران

زنگ پنجم که هم اکنون از شبکه تهران در حال پخش می باشد و مدرسان موسسه مانند امیر مسعودی و عارف ربیعیان در این برنامه حضور دارند و تکنیک های حل تست های درس فیزیک و شیمی را به دانش آموزان می آموزند

یادگیری آسان در شبکه چهار

برنامه یادگیری آسان که از سال ۹۷ از شبکه چهار سیما در حال پخش می باشد و مدرسان گیلنا مانند امیر مسعودی و عارف ربیعیان و شاهانی در این برنامه حضور دارند و به تدریس بخش هایی از فیلم های آموزشی یادگیری آسان می پردازند موضوع این برنامه مشاوره و برنامه ریزی درسی است

زمان پخش برنامه یادگیری آسان از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰ هر روز از شبکه چهار سیما بصورت زنده می باشد.

جهت تهیه فیلم های آموزشی یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

گیلنا با مجوز رسمی

همه این برنامه های تلویزیونی مانند اوج یادگیری زنگ پنجم یادگیری آسان کنکور آسان است یادگیری برتر زیر نظر انتشارات گیلنا با مجوز رسمی از وزارت ارشاد هستند که در شبکه های صدا وسیما در حال اجرای برنامه های آموزشی و کنکوری می باشند.

انتشارات گیلنا اولین موسسه کنکوری با دی وی دی های آموزشی

موسسه گیلنا اولین موسسه کنکوری کشور می باشد که شیوه کار خود را بر ارائه دی وی دی های آموزشی و فیلم های آموزشی پایه گذاری کرد که این روش در آنها سال ها روشی بسیار جدید می بود و تقریبا همه دانش آموزان در آن سال ها در کلاس های آموزشی شرکت می کردند,با شروع به کار موسسه دانش آموزان بسیاری شیوه مطالعه خود را بروز کرده و تغییر دادن و در حال حاضر کلیه دانش آموزان کشور با هر سطح تحصیلی می توانند از تدریس بهترین اساتید از طریق فیلم های آموزشی بهره مند شوند.

فیزیک انتشارات گیلنا :

درس فیزیک یکی از مهم ترین درس های رشته تجربی و رشته ریاضی است که معمولا دانش آموزان در این درس مشکلات زیادی دارند و درصد های پایین می زنند و دانش آموزان برای بدست آوردن رتبه خوب باید حتما مشکلات خود را در این درس حل کنند.

حل اصولی و درست مشکلات دانش آموزان در درس فیزیک , محصولات امیر مسعودی بصورت فیلم های آموزشی آماده شده و با تدریس فوق العاده امیر مسعودی به اوج مهارت خواهید رسید تدریس ها کاملا تکنیکی است با تدریس مهندس امیر مسعودی به قدرت صد درصد زدن خواهید رسید.

ریاضی انتشارات گیلنا :

درس ریاضی هم مانند درس فیزیک یکی از دروس مهم برای داوطلبان کنکور محسوب میشود و متاسفانه بسیاری از دانش آموزان در این درس مشکل دارند و حتی درصد هایی زیر ۲۰ درصد دارند که برای رتبه های برتر کنکور اصلا مناسب نیست باید حتما درصد هایی خود را در درس ریاضی افزایش دهید ریاضی موسسه توسط مهندس امیر مسعودی بصورت فیلم آموزشی تدریس شده و فوق العاده تکنیکی و رمز گردانی شده با زبانی ساده تدریس شده و ان شاالله به درصد های بالا خواهید رسید.

شیمی انتشارات گیلنا :

درس شیمی یکی از درس های مهم رشته تجربی و رشته ریاضی است برای تجربی ها بسیار مهم و برای ریاضی ها رتبه آور است پس حتما باید نظر ویژه ای به این درس داشته باشید. مدرس درس شیمی اوج یادگیری مهندس عارف ربیعیان است. با تدریس و فیلم های آموزشی فوق العاده عارف ربیعیان به اوج مهارت در درس شیمی خواهید رسید.

زیست مجموعه گیلنا :

درس زیست دقیقا مهم ترین و سخت ترین و رتبه ساز ترین درس رشته تجربی است و با توجه به طراحی تست های کنکور بصورت ترکیبی در کنکور دانش آموزان هم حتما باید بصورت ترکیبی این درس را بیاموزند تدریس زیست گیلنا توسط دکتر مهدی شیخی برای نطام قدیم ها و نطام جدید ها بصورت کاملا ترکیبی از طریق فیلم های آموزشی تدریس شده تدریس ها و روش تست زنی بصورت ترکیبی را با ندریس دکتر شیخی حرفه ای بیاموزید.

ادبیات گیلنا :

درس ادبیات یکی از مهم ترین دروس عمومی برای دانش آموزان رشته تجربی انسانی و ریاضی است دانش اموزان با یه مقدار دقت و اموزش تکنیکی و رمز گردانی شده این درس می توانند حتی به ۱۰۰ درصد برسند اساتید مجموعه گیلنا درس ادبیات به روشی کاملا جذاب و شیرین برای شما تدریس کردن با تدریس های ما ادبیات را تکنیکی و حرفه ای بیاموزید.

دین و زندگی انتشارات گیلنا :

درس دین و زندگی با ضریب ۳ برای دانش آموزان نظام قدیم تقریبا درس مهمی است ولی یه مقدار سنگین است به علت وجود حجم زیاد ایات و سوالات نیاز به یکسری روش ها دارید که نیازی به حفظ با حجم بالای این مفاهیم نباشید اساتید برتر این مفاهیم درس دین وزندگی را با روش های جذاب برای شما تدریس کردن درس سال گذشته دانش آموزان بسیاری بودن که با استفاده از این تدریس ها در کنکور سراسری به قدرت ۱۰۰ درصد در این درس رسیدن پس شما هم میتونید به ۱۰۰ درصد زدن برسید رتبه خود را بهبود ببخشید.

عربی :

درس عربی درسی بسیار سخت و رتبه آور می باشد به این دلیل که بسیاری از دانش آموزان در این درس مشکلات اساسی دارند و کلا تست های این درس را در کنکور کار نمی کنند پیشنهاد ما استفاده از تدریس های فوق تکنیکی اساتید ما است که شما را در این مسیر همراهی می کنند دانش آموزان زیادی در کنکور های گذشته با این تدریس ها به قدرت صد زدن رسیدن.

درس های رشته انسانی :

دروس رشته انسانی با توجه به حجم زیاد مطالب باید حتما بصورت رمز گردانی شده اموزش داده شوند اساتید ما این شیوه های نوین را در اختیار شما قرار داده اند تا شما داوطلبان کنکور نهایت استفاده را از این تدریس ها استفاده کنید. اساتیدی که خود رتبه برتر کنکور این درس بوده اند.

زبان انگلیسی :

زبان انگلیسی شاید آسان ترین درس عمومی برای رشته های مختلف است با تدریس فوق تکنیکی دکتر دانش زاده درصد خود را به ۱۰۰ نزدیک کنید کلیه مباحث درس زبان مثل گرامر لغات سوم و پیش و ریدینگ و کلوز تکنیکی تدریس شده است

نکته:

همه اساتید موسسه اموزش کتاب درسی را هم انجام میدهند و دانش آموزان نگران نباشند چون بسیاری از دانش آموزان در مفاهیم کتاب هم مشکل دارند و برای فراگیری روش های کنکوری باید از قبل مفاهیم کتاب مسلط باشید به همین علت اساتید این مجموعه آموزشی این نکته مهم را در نظر گرفته اند که قبل از ارائه روش های تکنیکی و تست زنی مفاهیم آموزشی و پیش نیاز ها را آموزش دهند.

مواردی که شامل این مجموعه می باشد آموزش خط به خط کتاب درسی به صورت مفهومی ترکیبی و حل جدیدترین تست های کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور به همراه سوالات امتحان نهایی و تست های تالیفی کاربردی می باشند.

نکته در مورد روش های تست زنی در گیلنا :

پکیج های روش های تست زنی کلیه دروس در این پکیج ها ابتدا یک آموزش کوتاه جامع و کاربردی ارائه می شود که شما عزیزان هر آنچه در مجموعه جامع مطالعه کرده اید به صورت کامل برای شما مرور و بازآوری شود سپس به تعداد فراوان تست هایی با سطوح مختلف هم سراسری و هم تالیفی حل می شود و در قالب حل این تست ها تکنیک های سریع و ما فوق حرفه ای به شما ارائه می شود تا بتونید سوالات و تست ها رو یکی پس از دیگری زیر ۳۰ ثانیه به جواب برسید.

جمع بندی انتشارات گیلنا :

جمع بندی کلیه دروس اختصاصی و عمومی برای کلیه دروس فراهم شده که برای دوران نزدیک کنکور بسیار برای شما کارایی دارد. و در این منابع تست های پر تکرار کنکور و تست های مهم هر درس اختصاصی و عمومی بصورت مجزا کار شده است همچنین دانش آموزانی که برنامه درسی خود را در زمان کم شروع می کنند می توانند از این منابع جمع بندی استفاده کنند تا با فراگیری همین تست های مهم به درصد بالا در آزمون ها برسند.

حجم منابع جمع بندی بسیار کم است و شما در زمان کوتاهی می توانید یک درس را جمع بندی کنید. حل تمامی سوالات بر اساس ترتیب دفترچه کنکور و مرور هر آنچه شما تا به اینجا مطالعه کرده اید این مجموعه ها برای ابتدای کار و آشنایی با تیپ و تست های کنکور یا برای دوران جمع بندی عید و ماه های آخر کنکور می باشد.

پکیج های همایش :

این پکیج ها برای ماه آخر و ایام امتحانات می باشد و شامل جمع بندی مرور نهایی در قالب نکته و تست می باشد.

پکیج امیر مسعودی جهت همایش جمع بندی فیزیک و ریاضی و پکیج عارف ربیعیان برای درس شیمی و پکیج همایش زیست دکتر مهدی شیخی آماده شده است

جزوات آموزشی و تست زنی در کنار دی وی دی های آموزشی :

در کنار دی وی دی های آموزشی جهت افزایش سرعت عمل دانش آموزان هنگام استفاده از دی وی دی های آموزشی و تست زنی

جزوه آموزشی و تست زنی بصورت کاملا رایگان ارائه خواهد شد.

این جزوات مکمل های بسیار خوبی در کنار دی وی دی های آموزشی هستند که دانش آموزان با وجود این جزوات دیگر نیاز زیادی

به نکته برداری هنگام مشاهده dvd ها ندارند و در هنگام مشاهده تدریس dvd ها باید همزمان از جزوات هم استفاده کنند و زیر نکات مهم

خط بکشند تا بعدا و در دوران مرور و تست زنی به این نکات مهم گفته شده در تدریس ها و جزوه ها دسترسی سریعتری داشته باشند

همچنین در انتهای همه جزوه ها منابع تست زنی نیز موجود است و دانش آموزان کنکوری بعد از مطالعه و مرور آن مبحث میتوانند از تست های انتهای

این جزوه ها استفاده کنند و خود را به خوبی محک بزنند که آیا این مبحث را به خوبی آموزش دیده اند یا خیر و با نقاط قوت و ضعف خود سریعتر آشنا شوند

به جزء چند مبحث اکثر دی وی دی های تدریس شده موجود داری جزوه آموزشی و تست در کنار خود هستند.

برنامه ریزی رتبه های برتر ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم و دوازدهم 

در این برنامه ریزی جهت افزایش قدرت تست زنی برای تمام دروس اختصاصی و عمومی برنامه ریزی ارائه خواهد شد

در این برنامه ریزی جهت معدل سازی عالی دانش آموزان نیز برنامه ارائه خواهد شد تا بهترین معدل ممکن را کسب کنند

با توجه به شرایط هر دانش آموز برنامه ریزی شخصی ارائه می شود.

برای دانش آموزانی که در حال تحصیل در مدرسه هستند برنامه ریزی کنکوری هماهنگ با برنامه مدرسه ارائه خواهد شد.

داوطلبان کنکوری فارغ التحصیل که از دی وی دی های آموزشی استفاده می نمایند برنامه ریزی هماهنگ با آزمون های آزمایشی ارائه خواهد شد.

برنامه ریزی کنکوری و معدل سازی به دو نوع روزانه و هفتگی انجام می شود.

هر دانش آموز و داوطلب کنکوری می تواند از یکی از این دو نوع برنامه استفاده نماید.

شماره تماس جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

سوالات متداول انتشارات گیلنا

در این بخش به سوالاتی که عموما درمورد موسسه گیلنا پرسیده می شود پاسخ داده ایم:

انتشارات گیلنا چیست؟

بهترین و بروز ترین موسسه کنکوری کشور می باشد که شیوه کاری موسسه ارائه و تدریس آموزشی و درسی و کنکوری توسط بهترین اساتید کشور از طریق دی وی دی های آموزشی می باشد.

آیا قیمت دی وی دی های آموزشی در این سایت بروز می باشد؟

بله قیمت ها با توجه به آخرین قیمت محصولات و دی وی دی های آموزشی می باشد.

آیا دی وی دی های آموزشی دارای گارانتی می باشد؟

بله کلیه دی وی دی های آموزشی موسسه دارای گارانتی می باشد و درصورت بروز مشکل شامل گارانتی می باشد.

برای تهیه و خرید دی وی دی های آموزشی انتشارات گیلنا با تخفیف ویژه چیکار کنیم؟

جهت تهیه و خرید دی وی دی های آموزشی و فیلم های آموزشی با تخفیف باید با مشاوران موسسه از طریق شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

382 Comments

 1. 1

  ابراهیمی

  اوج یادگیری بهترین تدریس هارو داشته ممنون

  Reply
  1. 1.1

   مدیر

   ان شاالله همیشه موفق باشید

   Reply
  2. 1.2

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری از رضایت شما بابت استفاده از منابع آموزشی احساس خرسندی میکند
   موفق باشید

   Reply
 2. 2

  حسینی نیا

  اوج یادگیری مشاوره هم انجام میده؟

  Reply
  1. 2.1

   مدیر

   سلام بله مشاوران موسسه اوج یادگیری مشاوره و برنامه ریزی شما را انجام خواهند داد جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 3. 3

  مرضیه

  از تدریس های اوج یادگیری راضی ام ممنون

  Reply
  1. 3.1

   مدیر

   هدف اوج یادگیری کسب موفقیت شما دانش آموزان است

   Reply
  2. 3.2

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری از شما بابت به اشتراک گذاشتن تجربه خود از استفاده از منابع آموزشی برنامه اوج یادگیری تشکر می کند

   Reply
 4. 4

  حمید

  هزینه کل محصولات و مشاوره برنامه اوج یادگیری برای پایه دهم تجربی چه مقدار میشه؟
  میخواستم ثبت نام کنم

  Reply
  1. 4.1

   مدیر

   سلام کلیه هزینه های پایه دهم رشته تجربی در این برگه لیست قیمت اورده شده است ولی برای دریافت اطلاعات دقیق تر و دریافت مشاوره تماس بگیرید

   Reply
 5. 5

  محمدی

  سلام امکانش هست فقط بعضی از تدریس های فیزیک دهم اوج یادگیری تهیه کنیم؟
  چون فقط فصل اول فیزیک دهم میخواستم

  Reply
  1. 5.1

   مدیر

   سلام وقت شما هم بخیر بله این امکان دارید کلیه تدریس های برنامه اوج یادگیری به صورت تک تک هم تهیه کنید در این برگه لیست قیمت کلیه مباحث برای شما نمایش داده شده

   Reply
   1. 5.1.1

    حسن

    از محصولات برنامه اوج یادگیری شبکه دو استفاده کردم راضی بودم مخصوصا فیزیک

    Reply
    1. 5.1.1.1

     مدیر

     اوج یادگیری از موفقیت شما احساس خرسندی می کند

     Reply
  2. 5.2

   کنکور آسان است

   شما هر مبحثی از تدریس های اوج یادگیری را انتخاب کنید همان مبحث برای شما ارسال خواهد شد

   Reply
 6. 6

  مهدی

  سلام.
  چند تا سوال داشتم.
  آیا لیست قیمت محصولات اوج یادگیری بروز است؟
  آیا برای خرید محصولات آموزشی تخفیف هم وجود دارد؟
  در صورت امکان فیلم های آموزشی مهندس امیر مسعودی رو بیشتر قرار بدید

  Reply
  1. 6.1

   مدیر

   سلام
   بله لیست قیمت کلیه محصولات اوج یادگیری در این برگه با توجه به اخرین تغییرات قیمت ها است
   بله کلیه محصولات آموزشی موسسه اوج یادگیری دارای تخفیف می باشد
   بابت دریافت نمونه تدریس بیشتر از مهندس مسعودی میتونید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
  2. 6.2

   کنکور آسان است

   نمونه تدریس بیشتری از اساتید برنامه اوج یادگیری در سایت قرار گرفت تا بیشتر با تدریس اساتید اوج یادگیری آشنا شوید

   Reply
 7. 7

  حسنی

  قیمت کل محصولات یادگیری آسان چقدر میشه؟

  Reply
  1. 7.1

   مدیر

   قیمت منابع برنامه یادگیری آسان را در این برگه میتوانید مشاهده نمایید
   جهت ارتباط مستقیم با مشاورین یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 8. 8

  رحمانی

  هزینه ریاضی کامل محصولات گیلنا چه مقدار میشه؟

  Reply
  1. 8.1

   مدیر

   قیمت تک تک مباحث ریاضی گیلنا در این برگه نمایش داده شده

   Reply
 9. 9

  حمید رضایی

  جهت ثبت نام دانش آموز در سایت اوج یادگیری چگونه اقدام کنیم؟
  این رو هم خواستم بگم نمونه تدریس های برنامه اوج یادگیری فوق العاده عالی بود امیدوارم بتونم با این دی وی دی ها به هدفم که پزشکی هست برسم

  Reply
  1. 9.1

   مدیر

   سلام جهت ثبت نام در موسسه اوج یادگیری باید تماس بگیرید.
   برنامه اوج یادگیری بهترین شرایط برای موفقیت شما در کنکور سراسری فراهم خواهد کرد.
   بهترین دی وی دی های آموزشی متعلق به اوج یادگیری می باشد

   Reply
 10. 10

  نازنین

  قبل از ثبت نام در انتشارات گیلنا میخواستم با یکی از مشاورین موسسه صحبت کنم امکانش هست؟

  Reply
  1. 10.1

   مدیر

   بله شما دانش آموزان باید حتما قبل از تهیه منابع آموزشی و ثبت نام در انتشارات گیلنا با مشاورین موسسه تماس بگیرید
   جهت ثبت نام و خرید محصولات گیلنا و دریافت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 11. 11

  علی

  اوج یادگیری و انتشارات گیلنا یکی هست؟

  Reply
  1. 11.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری به سفارش و مدیریت و پشتیبانی انتشارات گیلنا از شبکه دو سیما در حال پخش می باشد

   Reply
 12. 12

  mehran

  سلام میخواستم منابع اوج یادگیری رو تهیه کنم فقط شماره حساب برنامه اوج یادگیری چیه و باید به حساب کی واریز کنم؟

  Reply
  1. 12.1

   مدیر

   سلام جهت تهیه منابع و محصولات برنامه اوج یادگیری باید به حساب آقای احمد سلام مبلغ واریز کنید
   اگر سوالی در زمینه محصولات دارید با اوج یادگیری تماس بگیرید

   Reply
 13. 13

  حسین

  اوج یادگیری و گیلنا بهترین منابع آموزشی دارن پیشنهاد میکنم استفاده کنید من که راضی بودم

  Reply
  1. 13.1

   مدیر

   موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا بسیار خرسند است که توانسته رضایت شما را با تدریس های عالی جلب نماید

   Reply
  2. 13.2

   کنکور آسان است

   ممنون از شما بایت به اشتراک گذاشتن نتیجه استفاده از دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری و ابراز خرسندی از نتیجه گرفتن شما

   Reply
 14. 14

  حسنی

  جزوات دست نویس اساتید برنامه اوج یادگیری میخواستم

  Reply
  1. 14.1

   مدیر

   جهت دانلود و دریافت جروه اساتید اوج یادگیری تماس بگیرید تا لینک دانلود را در اختیار شما قرار دهیم

   Reply
 15. 15

  حسینی

  جهت خرید از سایت اوج یادگیری چه اقدامی انجام بدم؟؟؟

  Reply
  1. 15.1

   مدیر

   سلام جهت تهیه و خرید محصولات آموزشی موسسه اوج یادگیری از سایت اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی تماس بگیرید

   Reply
 16. 16

  رضایی

  سلام خسته نباشید پکیج امیر مسعودی و محصولات امیر مسعودی میخوام خرید کنم فقط این قیمت ها با تخفیف هست؟؟

  Reply
  1. 16.1

   مدیر

   سلام کلیه قیمت های پکیج امیر مسعودی و محصولات امیر مسعودی در سایت اوج یادگیری با تخفیف لحاظ شده
   جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد قیمت محصولات می توانید با ما تماس بگیرید.

   Reply
 17. 17

  مرادی

  محصولات موسسه اوج یادگیری و محصولات انتشارات گیلنا با توجه به اخرین تغییرات کتاب درسی تدریس شده یا خیر؟
  چون کتاب ها یه مقدار تغییر داشته

  Reply
  1. 17.1

   مدیر

   سلام بله کلیه محصولات و منابع آموزشی تدریس شده توسط مدرسان و اساتید اوج یادگیری و گیلنا با اخرین تغییرات کتاب درسی هماهنگ می باشد و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد

   Reply
 18. 18

  محمدی

  سلام میتونم با اساتید اوج یادگیری مستقیم صحبت کنم؟
  اخه میخوام قبل از تهیه محصولات برنامه اوج یادگیری با یکی از اساتید صحبت کنم

  Reply
  1. 18.1

   مدیر

   سلام جهت ارتباط با اساتید اوج یادگیری با شماره دفتر مرکزی موسسه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
  2. 18.2

   کنکور آسان است

   جهت ارتباط مستقیم با اساتید اوج یادگیری با شماره داخل سایت تماس بگیرید

   Reply
 19. 19

  سهرابیان

  سلام وقت بخیر قیمت دی وی دی های امیر مسعودی کلا چقدر میشه؟
  تخفیف هم داره؟
  انجام مشاوره در برنامه اوج یادگیری چه مقدار هزینش میشه؟

  Reply
  1. 19.1

   مدیر

   سلام قیمت کلیه محصولات امیر مسعودی در این برگه موجود می باشد و جهت دریافت مشاوره درباره قیمت محصولات با مشاوران انتشارات گیلنا تماس بگیرید.
   بله انجام کلیه امور مشاوره و برنامه ریزی در اوج یادگیری کاملا رایگان می باشد.

   Reply
 20. 20

  رضانژاد

  محصولات یادگیری آسان باید از همین سایت تهیه کنم؟

  Reply
  1. 20.1

   مدیر

   شما میتوانید کلیه محصولات و منابع آموزشی برنامه یادگیری آسان را از همین سایت تهیه کنید

   Reply
 21. 21

  میرزایی

  در برنامه یادگیری آسان و برنامه اوج یادگیری گفتند یکسری منابع هدیه داده میشه چجور میتونم این هدایا بگیرم؟

  Reply
  1. 21.1

   مدیر

   سلام جهت دریافت منابع آموزشی هدیه از یادگیری آسان و موسسه اوج یادگیری لطفا تماس بگیرید

   Reply
 22. 22

  رضی زاده

  سلام یادگیری آسان برای همه درس ها محصولات آموزشی داره؟
  مشاوره هم از برنامه یادگیری آسان میخواستم

  Reply
  1. 22.1

   مدیر

   سلام بله برنامه یادگیری آسان برای کلیه درس های اختصاصی و عمومی دی وی دی های آموزشی آماده کرده و شما با تهیه این محصولات آموزشی نیازی به منبع دیگری ندارید.
   در یادگیری آسان مشاوره و برنامه ریزی کنکوری و درسی نیز انجام می شود جهت دریافت برنامه تماس بگیرید.

   Reply
 23. 23

  رضوان

  موسسه اوج یادگیری رتبه برتر داشته تو کنکور سال های اخیر؟

  Reply
  1. 23.1

   مدیر

   در کنکور چند سال اخیر دانش آموزان بسیاری بوده اند که توانسته اند با محصولات آموزشی موسسه اوج یادگیری رتبه های برتر کنکور را کسب نمایند جهت دریافت رزومه نفرات برتر کنکور موسسه اوج یادگیری تماس بگیرید.

   Reply
 24. 24

  کرمانی

  من میخوان از الان برای کنکور ۱۴۰۰ خودمو اماده کنم و میخوام با برنامه اوج یادگیری پیش برم

  Reply
  1. 24.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری برای کنکور ۱۴۰۰ نیز از الان ثبت نام انجام می دهد و دانش آموزانی که برای کنکور ۱۴۰۰ هدفگذاری کرده اند می توانند با برنامه ریزی ویژه اوج یادگیری خود را آماده نمایند
   جهت ثبت نام در برنامه ریزی ویژه برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 25. 25

  پری

  میتونم فقط منابع و محصولات اوج یادگیری خرید کنم آخه نیازی به مشاوره و پشتیبانی ندارم ؟

  Reply
  1. 25.1

   مدیر

   بله بدون دریافت مشاوره هم این امکان دارید منابع و محصولات و دی وی دی های اوج یادگیری تهیه کنید
   البته مشاوره و برنامه ریزی موسسه اوج یادگیری کاملا رایگان می باشد

   Reply
 26. 26

  رامین

  محصولات موسسه اوج یادگیری برای همه مناطق ارسال میشه اخه من قصد ثبت نام و دریافت محصولات و خدمات اوج یادگیری دارم ولی تهران نیستم برای شهرستان ها هم ارسال میکنید؟

  Reply
  1. 26.1

   مدیر

   بله ارائه خدمات برنامه اوج یادگیری شامل کل کشور می باشد و محصولات اوج یادگیری به تمام نقاط کشور ارسال می گردد.

   Reply
 27. 27

  رامین

  اساتید شاغل در اوج یادگیری و انتشارات گیلنا یکی هستند؟

  Reply
  1. 27.1

   مدیر

   بله برنامه اوج یادگیری که از شبکه دو سیما پخش می گردد به سفارش انتشارات گیلنا و زیر نظر گیلنا می باشد.
   همه اساتید اوج یادگیری جزء بهترین اساتید کشور می باشند و از لحاظ اموزشی و تستی مشکلات شما را در درس های مختلف برطرف خواهند کرد.

   Reply
 28. 28

  ابوالفضل

  ممنونم از اوج یادگیری

  Reply
  1. 28.1

   مدیر

   ان شاالله با محصولات اوج یادگیری به هدفتون برسید

   Reply
 29. 29

  مریم

  اوج یادگیری شبکه دو برنامه روزانه دارد؟

  Reply
  1. 29.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری شبکه دو هر روز پخش می شود و اساتید موسسه هر روز به تدریس مباحث درسی می پردازند

   Reply
   1. 29.1.1

    مهسا

    میتونم با یکی از مشاوران اوج یادگیری صحبت کنم به برنامه ریزی روزانه نیاز دارم؟

    Reply
    1. 29.1.1.1

     مدیر

     جهت دریافت مشاوره از مشاورن برنامه اوج یادگیری و ثبت نام در موسسه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

     Reply
 30. 30

  مرتضی

  میخوام دی وی دی های برنامه اوج یادگیری بخرم فقط برای برنامه ریزی روزانه نیاز دارم.هزینه کل منابع اوج یادگیری ؟

  Reply
  1. 30.1

   مدیر

   جهت خرید منابع اوج یادگیری و دریافت برنامه ریزی درسی روزانه از مشاوران موسسه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 31. 31

  نرگس

  از مشاوران برنامه اوج یادگیری و برنامه یادگیری آسان میخواستم تو این زمان باقیمانده کمکم کنن تا برنامه ریزی داشته داشته باشم دی وی دی های اوج یادگیری قبلا تهیه کردم فقط به برنامه احتیاج دارم

  Reply
  1. 31.1

   مدیر

   سلام اگر از الان هم برنامه ریزی شروع کنید زمان بسیار خوبی دارید نگران نباشید با برنامه ریزی مشاوران اوج یادگیری ان شاالله به هدفتان خواهید رسید جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی زیر نظر برنامه اوج یادگیری و برنامه یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 32. 32

  amir

  سلام.جمع بندی دروس انسانی نظام جدید را دارید؟؟

  Reply
  1. 32.1

   مدیر

   سلام خیر جمع بندی دروس انسانی نظام جدید فعلا آماده نشده و توسط اساتید اوج یادگیری در حال تدریس می باشد

   Reply
 33. 33

  mj

  وقتی آقای مسعودی در برنامه اوج یادگیری که از شبکه ۲پخش میشه میگن فلان عدد رو به فلان شماره ارسال کنید بلافاصله بعد از برنامه تدریس های اوج یادگیری رو هدیه میدن به دانش آموزان
  من یکبار فرستادم کسی زنگ نزد چرا؟؟

  Reply
  1. 33.1

   مدیر

   سلام تعداد پیام های ارسالی به برنامه اوج یادگیری بسیار زیاد است
   جهت دریافت تدریس هایی که به صورت هدیه از طرف برنامه اوج یادگیری شبکه دو به دانش آموزان ارائه میشه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 34. 34

  Amir hossein

  سلام من فقط میخوام ریاضی و فیزیک و شیمی رو تهیه کنم آیا مشاوره هم برای من رایگانه؟و اینکه برای ۱۴۰۰ هم تدریس داشتند؟
  فرق آموزش درس و روش تست زنی چیه؟

  Reply
  1. 34.1

   مدیر

   سلام
   بله شما با تهیه هر یک از منابع آموزشی اوج یادگیری مشاوره و برنامه ریزی رایگان از تیم مشاوران برنامه اوج یادگیری دریافت خواهید کرد.
   کلیه محصولات و دی وی دی های آموزشی تدریس شده توسط اساتید اوج یادگیری با توجه به آخرین تغییرات کتاب می باشد.
   در لوح های آموزشی اوج یادگیری برای بخش آموزش فقط آموزش کتاب انجام شده ولی در لوح های روش تست زنی آموزش تکنیکی حل تست های کنکور انجام شده.

   Reply
 35. 35

  Amir hossein

  لطفا راهنمایی م کنید

  Reply
  1. 35.1

   مدیر

   سلام پاسخ سوال شما داده شد.
   در صورت تمایل میتوانید جهت دریافت مشاوره رایگان از مشاوران برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 36. 36

  محسنی

  اوج یادگیری امروز دیدم واقعا تدریس های اوج یادگیری عالی بود فکر میکنم جزو بهترین موسسه های کنکوری باشید
  یه سوال هم داشتم در سایت اوج یادگیری نمونه تدریس های اساتید قرار دادید که بتونم بیشتر با تدریس اساتید موسسه اوج یادگیری آشنا بشم؟

  Reply
  1. 36.1

   مدیر

   بله در سایت اوج یادگیری برای هر درس چندین نمونه تدریس از فیلم های آموزشی مدرسین و اساتید اوج یادگیری قرار داده شده است.
   همچنین می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزومه برنامه اوج یادگیری و دریافت نمونه تدریس های بیشتر با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 37. 37

  صفایی نژاد

  برنامه اوج یادگیری دیروز تماشا میکردم یکی از استاد ها گفتن یکسری منابع آموزشی بصورت رایگان برای دانش آموزان ارسال میشه تا نمونه تدریس اساتید اوج یادگیری رو دانش آموزان تماشا کنند
  حالا چجوری میتونم این نمونه تدریس های برنامه اوج یادگیری دریافت کنم؟؟

  Reply
  1. 37.1

   مدیر

   بله نمونه تدریس های اوج یادگیری بصورت رایگان برای شما دانش آموزان ارسال خواهد شد.
   جهت دریافت نمونه تدریس ها و آموزش های برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 38. 38

  rah

  این سایت رسمی اوج یادگیری هست جهت خرید محصولات اوج یادگیری ؟؟؟

  Reply
  1. 38.1

   مدیر

   بله سایت اوج یادگیری می باشد.
   جهت خرید محصولات آموزشی برنامه اوج یادگیری شبکه دو با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
  2. 38.2

   کنکور آسان است

   بله سایت اوج یادگیری می باشد و هر محصول آموزشی که از اوج یادگیری مد نظر دارید را می توانید سفارش دهید

   Reply
 39. 39

  شهرام

  در مورد برنامه یادگیری آسان یه توضیح میدید ؟
  یادگیری آسان و اوج یادگیری زیر نظر یک موسسه هستند؟

  Reply
  1. 39.1

   مدیر

   برنامه یادگیری آسان یک برنامه کنکوری است که هر روز از شبکه چهار سیما پخش می شود در این برنامه نکات مشاوره درسی و نحوه حل تست و تست زنی آموزش داده می شود.
   حهت ارتباط با یادگیری آسان می توانید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.
   انجام مشاوره و برنامه ریزی با مشاوران یادگیری آسان رایگان می باشد.
   برنامه اوج یادگیری و یادگیری آسان زیر نطر انتشارات گیلنا فعالیت دارند و مربوط به یک موسسه کنکوری هستند.

   Reply
 40. 40

  محبی

  من اوج یادگیری امروز از تلویزیون شبکه دو دیدم خواستم بدونم منابع اوج یادگیری فقط دی وی دی هست یا اینکه جزوه هم داره؟؟

  Reply
  1. 40.1

   مدیر

   محصولات آموزشی برنامه اوج یادگیری شامل دی وی دی و لوح های آموزشی به همراه جزوه و کتاب می باشد به عنوان مثال مبحث گرما و قانون گازها از فیزیک دهم اوج یادگیری شامل دی وی دی آموزشی و جزوه می باشد.

   Reply
 41. 41

  عزیزی

  سلام قصد دارم از الان برای کنکور شروع کنم و میخوام از منابع و دی وی دی های اوج یادگیری استفاده کنم
  یه برنامه ریزی هم برای این سه ماه باقیمانده تا کنکور میخواستم
  برنامه اوج یادگیری برای این سه ماه میتونه برای من کاری انجام بده؟؟

  Reply
  1. 41.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری برای دانش آموزانی که قصد دارند از الان برنامه خود شروع کنند و خود را در این زمان برای کنکور آماده نمایند برنامه و منابع آموزشی ویژه ای دارد.
   جهت انجام ثبت نام در این طرح اوج یادگیری و دریافت منابع و برنامه ریزی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 42. 42

  zeynab

  محصولات امیر مسعودی که تو برنامه اوج یادگیری تدریس می کنن میخواستم تهیه کنم
  محصولات امیر مسعودی و سایر درس های اوج یادگیری کامل هست؟

  Reply
  1. 42.1

   مدیر

   بله کلیه محصولات امیر مسعودی برای درس فیزیک و ریاضی کامل تدریس شده و شما میتوانید محصولات امیر مسعودی را از همین سایت اوج یادگیری تهیه نمایید
   شماره تماس جهت تهیه محصولات امیر مسعودی از سایت اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲
   محصولات اوج یادگیری برای کلیه درس ها از پایه دهم یازدهم و دوازدهم برای کلیه مباحث اختصاصی و عمومی آماده شده.

   Reply
 43. 43

  حنانه

  من تمام دی وی دی های اوج یادگیری دارم میخوام برنامه اوج یادگیری یه مشاور خوب برام در نظر بگیره که تا کنکور منو پشتیبانی کنه

  Reply
  1. 43.1

   مدیر

   با توجه به اینکه شما کلیه منابع و دی وی دی های برنامه اوج یادگیری را در اختیار دارید از طرف موسسه برای شما مشاوره و برنامه ریزی رایگان انجام خواهد شد.
   تیم مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری تا کنکور مشاوره و برنامه ریزی و پشتیبانی شما را انجام خواهد داد
   جهت ثبت نام در طرح مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 44. 44

  مائده

  چند تا نمونه تدریس از اساتید اوج یادگیری میخواستم ببینم
  قیمت دی وی دی ها که تو سایت اوج یادگیری هست درسته و بروز هست؟

  Reply
  1. 44.1

   مدیر

   جهت دریافت نمونه تدریس های اساتید اوج یادگیری تماس بگیرید
   بله کلیه قیمت های دی وی دی های آموزشی در سایت اوج یادگیری صحیح می باشد

   Reply
 45. 45

  سعید

  من محصولات موسسه اوج یادگیری بگیرم مشاوره برنامه رایگان انجام میشه
  موسسه اوج یادگیری برای من یه مشاور در نظر میگیره که به من برنامه بده؟؟
  اساتید موسسه اوج یادگیری تعریف شون رو خیلی شنیدم

  Reply
  1. 45.1

   مدیر

   بله شما با دریافت محصولات موسسه اوج یادگیری و ثبت نام در موسسه از مشاوران موسسه اوج یادگیری مشاوره و برنامه ریزی بصورت رایگان تا کنکور سراسری دریافت خواهید کرد.
   مشاور موسسه کلیه نکات مطالعاتی درس های اختصاصی و عمومی را به شما آموزش خواهد داد.

   اساتید موسسه اوج یادگیری جزو بهترین اساتید کشور می باشند که شما با استفاده از محصولات و دی وی دی های آموزشی آنها به اوج مهارت در حل تست های کنکور خواهید رسید.
   دانش آموزان با ثبت نام در موسسه اوج یادگیری فقط هزینه دی وی دی های آموزشی را پرداخت خواهند کرد و بابت مشاوره و برنامه ریزی هزینه ای دریافت نخواهد شد.

   Reply
   1. 45.1.1

    ناشناس

    سلام چرا وقتی به سامانه پیامک میکنیم هیچکس تلفن نمیکنه؟

    Reply
    1. 45.1.1.1

     کنکور آسان است

     سلام تعداد پیام های ارسالی به برنامه اوج یادگیری بسیار زیاد است جهت دریافت مشاوره و خرید محصولات اوج یادگیری انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

     Reply
 46. 46

  مهین

  زیست اوج یادگیری برای نظام جدید هست؟
  تو درس زیست ضعف زیادی دارم با تدریس و دی دی وی های زیست اوج یادگیری میتونم قوی بشم؟

  Reply
  1. 46.1

   مدیر

   بله زیست اوج یادگیری برای کلیه پایه های نظام جدید دهم یازدهم و دوازدهم تدریس شده.
   زیست اوج یادگیری توسط اساتید برتر کشور تدریس شده و ان شاالله با تهیه دی وی دی های زیست اوج یادگیری خط به خط کتاب درسی را آموزش خواهید دید و در این درس قوی خواهید شد

   Reply
 47. 47

  علیرضایی

  اوج یادگیری شیمی روش تست زنی داره؟
  درس شیمی از موسسه اوج یادگیری میخوام بگیرم فقط به روش تست زنی نیاز دارم
  شنیدم اوج یادگیری شیمی روش تست دارد

  Reply
  1. 47.1

   مدیر

   بله موسسه اوج یادگیری شیمی را آموزش و روش تست زنی دارد.
   شما میتوانید فقط بخش روش تست زنی شیمی اوج یادگیری را تهیه کنید.

   Reply
 48. 48

  بهروز

  بسته های رایگان اوج یادگیری میتونم دریافت کنم؟
  همون بسته های رایگانی که در برنامه اوج یادگیری به عنوان نمونه برای دانش اموزان میفرستن من هم میخوام این بسته هارو داشته باشم که اگر تدریس ها خوب بود کلیه محصولات آموزشی و دی وی دی هارو سفارش بدم

  Reply
  1. 48.1

   مدیر

   بله شما هم میتوانید بسته های رایگان اوج یادگیری را دریافت نمایید.
   این بسته ها جهت ارسال نمونه تدریس اساتید اوج یادگیری ارسال می شود تا دانش آموزان با تدریس مدرسین موسسه اوج یادگیری بیشتر آشنا شوند.
   جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری تماس بگیرید.

   Reply
 49. 49

  حسینیان

  اوج یادگیری ریاضی رو مبحثی هم ارائه میده؟؟
  فقط یک مبحث از ریاضی اوج یادگیری میخوام تهیه کنم

  Reply
  1. 49.1

   مدیر

   بله اوج یادگیری ریاضی را مبحثی هم ارائه می دهد و شما قادر خواهید بود هر یک از مباحث درس ریاضی برنامه اوج یادگیری را به صورت تک به تک نیز سفارش دهید.

   Reply
 50. 50

  رجبی

  در موسسه اوج یادگیری حسین احمدی مدرس درس های عربی و دین و زندگی است؟
  در دی وی دی های عربی موسسه اوج یادگیری حسین احمدی علاوه بر تست زنی آموزش تشریحی هم توضیح داده؟

  Reply
  1. 50.1

   مدیر

   بله در موسسه اوج یادگیری مدرس درس های عربی و دین و زندگی استاد حسین احمدی می باشند.
   در دی وی دی های عربی اوج یادگیری ابتدا آموزش تشریحی کتاب انجام شده و سپس روش های تست زنی آموزش داده شده است

   Reply
 51. 51

  برزو

  زمان پخش برنامه اوج یادگیری که در این سایت اوج یادگیری قرار دادید درسته ؟
  اخه تعریف برنامه شما رو شنیدم میخواستم برنامه اوج یادگیری بصورت زنده ببینم؟

  Reply
  1. 51.1

   مدیر

   سلام بله زمان پخش برنامه اوج یادگیری که در سایت اوج یادگیری قرار گرفته صحیح می باشد.
   شما می توانید برنامه اوج یادگیری را بصورت زنده از شبکه دو مشاهده نمایید.

   Reply
 52. 52

  مهرانه

  من امسال میرم دوازدهم میتونم از خردادماه برنامه درسی با اوج یادگیری شروع کنم؟
  برنامه اوج یادگیری از الان ثبت نام انجام میده؟

  Reply
  1. 52.1

   کنکور آسان است

   بله برنامه اوج یادگیری برای کنکور سال آینده در حال انجام ثبت نام دانش آموزان می باشد
   شما می توانید از الان در اوج یادگیری ثبت نام خود را انجام دهید و برنامه ریزی درسی خود را شروع کنید.

   Reply
 53. 53

  رمضانی

  میخواستم بدونم دی وی دی ها و تدریس اساتید اوج یادگیری واقعا با همان کیفیتی هست که اساتید اوج یادگیری در شبکه دو تدریس میکنن و واقعا عالی هستند این تدریس ها؟؟

  Reply
  1. 53.1

   کنکور آسان است

   بله کیفیت تدریس ها عالی می باشد.
   تدریس انجام شده در دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری توسط اساتید با همان کیفیت نمونه تدریس های انجام شده در شبکه دو سیما می باشد و این تدریس ها فوق العاده عالی و تکنیکی تدریس شده است

   Reply
 54. 54

  مهراب

  من از آموزش های موسسه اوج یادگیری استفاده کردم نتیجه خوبی گرفتم تراز هام در آزمون های آزمایشی بخوبی رشد کرد امیدوارم شما هم نتیجه خوبی از دی وی دی های اوج یادگیری بگیرید

  Reply
  1. 54.1

   کنکور آسان است

   ممنون از شما که تجربه و نتیجه استفاده و مشاهده تدریس های اساتید اوج یادگیری را در اختیار سایر دانش آموزان قرار دادید تا سایر دانش آموزان هم با استفاده از محصولات اوج یادگیری به موفقیت برسند.

   Reply
 55. 55

  مژگان

  اوج یادگیری تو شهر مشهد نمایندگی داره؟
  میخوام چند درس تهیه کنم مشاوره هم میخوام

  Reply
  1. 55.1

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری در مشهد نمایندگی ندارد جهت تهیه محصولات آموزشی برنامه اوج یادگیری و دریافت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 56. 56

  زهرا سادات

  رشته من تجربی هست میخوام محصولات آموزشی اوج یادگیری دریافت کنم شما در اصفهان نمایندگی دارید که از خود اصفهان بتونم منابع آموزشی دریافت کنم؟ یا اینکه باید مستقیم به شما سفارش بدم تا برام محصولات اوج یادگیری بفرستید

  Reply
  1. 56.1

   کنکور آسان است

   برنامه اوج یادگیری در اصفهان نمایندگی ندارد و شما جهت خرید و تهیه محصولات آموزشی اوج یادگیری میتوانید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا منابع آموزشی را برای شما ارسال کنیم و مشاوره و برنامه ریزی رایگان نیز برای شما انجام شود.

   Reply
 57. 57

  مهسا

  من داوطلب کنکور هستم ولی ۱۰ سال از درس دور بودم به نظر شما با دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری میتونم رتبه خوبی بیارم
  دی وی دی های اوج یادگیری تهیه کنم باز هم باید کتاب رو بخونم؟

  Reply
  1. 57.1

   کنکور آسان است

   نگران این نباشید که چند سال از درس دور بوده اید محصولات اوج یادگیری توسط بهترین اساتید کشور تدریس شده و شما با مشاهده تدریس اساتید اوج یادگیری می توانید برای کلیه درس های اختصاصی و عمومی به اوج مهارت برسید و دیگر نیازی به استفاده از منبع دیگری نیست

   Reply
 58. 58

  زهره

  من یک داوطلب کنکوری هستم دی وی دی های موسسه اوج یادگیری از یکی از آشناهامون گرفتم ولی بعد فهمیدم نباید از کسی دی وی دی هارو میگرفتم باید خودم خرید میکردم
  در حال حاضر باید چیکار کنم؟
  میخوام یکی از مشاوران اوج یادگیری صحبت کنم که چجوری میتونم جبران کنم؟

  Reply
  1. 58.1

   کنکور آسان است

   هر داوطلب و دانش آموز باید خودش دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری را تهیه کند و در موسسه ثبت نام کند و نباید دی وی دی های فرد دیگری را بگیرد
   جهت ارتباط با مشاوران برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 59. 59

  الهام حسنی

  میخوام یه مشاور خانم بهم معرفی کنید رشته من تجربی هست
  از همین سایت برنامه اوج یادگیری محصولات آموزشی میخوام تهیه کنم فقط مشاور خانم بهم معرفی کنید

  Reply
  1. 59.1

   کنکور آسان است

   جهت ثبت نام زیر نظر یکی از مشاوران خانم برنامه اوج یادگیری و سفارش محصولات با شماره داخل سایت تماس بگیرید

   Reply
  2. 59.2

   Alireza

   با سلام خدمت شما دوستان گرامی
   ببخشید میخواستم بدونم که من فقط تمام بسته‌های آموزشی استاد عارف ربیعیان رو بخوام همشون رو که این بالا گذاشتید هزینش چقدر میشه یا دقیق یا حدودا؟؟؟؟?
   بعد میخواستم بدونم این دی وی دی های استاد ربیعیان به روز هستن دیگه بله؟یعنی به درد کنکور امسالم یا اگر نتونستم سال بعدم میخوره؟؟؟
   ممنون میشم جوابمو بدید

   Reply
 60. 60

  Alireza

  با سلام خدمت شما دوستان اوج یادگیری
  ببخشید میخواستم بدونم که من فقط تمام بسته‌ های آموزشی استاد عارف ربیعیان از اوج یادگیری رو بخوام همشون رو که این بالا گذاشتید هزینش چقدر میشه یا دقیق یا حدودا؟؟؟؟
  بعد میخواستم بدونم این دی وی دی های استاد ربیعیان به روز هستن دیگه بله؟یعنی به درد کنکور امسالم یا اگر نتونستم سال بعدم میخوره؟؟؟
  ممنون میشم جوابمو بدید

  Reply
  1. 60.1

   کنکور آسان است

   سلام قیمت محصولات در سایت اوج یادگیری به روز می باشد
   قیمت های موجود در سایت اوج یادگیری برای محصولات عارف ربیعیان صحیح می باشد
   تدریس دی وی دی ها کاملا به روز می باشد

   Reply
 61. 61

  مهربان

  موسسه اوج یادگیری تهران شعبه داره ؟
  میخوام فیلم های آموزشی اوج یادگیری دریافت کنم
  قبل از خرید میخوام بسته های رایگان اوج یادگیری برام بفرستید

  Reply
  1. 61.1

   کنکور آسان است

   بله دفتر مرکزی اوج یادگیری تهران است
   جهت تهیه فیلم های آموزشی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ هماهنگ کنید
   جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 62. 62

  اریا

  سلام
  برای دریافت پکیج جامع تجربی نظام جدید چکار کنم؟

  Reply
  1. 62.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت پکیج جامع برنامه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا برای رشته تجربی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا مشاوران موسسه توضیحات کامل را ارائه دهند

   Reply
 63. 63

  Sajede

  اگه با این شماره تماس بگیریم.بهمون بسته های رایگان داده میشه که اگه خوشمون اومد دوباره باهاتون تماس بگیریم

  Reply
  1. 63.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا منابع رایگان اوج یادگیری انتشارات گیلنا بصورت نمونه برای شما ارسال شود.

   Reply
 64. 64

  مهراسا

  من رشتم انسانیه در مورد بسته های رایگان که در برنامتون( یادگیری آسان) توسط خود اساتیدی که میان برای تدریس تبلیغ میشه بارها و بارها پیامک زدم اما فایلی یا بسته ای برام نیومد تهش یه مشاور تماس گرفت و پرسید رشتم چیه و یه کانال برام فرستاد که همش مربوط به تجربی بود و بعد کلی اعتراض که من انسانیم و برای بسته های آقای دانش زاده و جوکار پیام دادم انگار نه انگار تهش گفت من مشاور تجربیم و بسته ها رایگان نیست و باید بخری

  Reply
  1. 64.1

   کنکور آسان است

   سلام معمولا بسته های رایگان که در برنامه اوج یادگیری و یادگیری آسان ارائه میشه برای رشته تجربی و رشته ریاضی می باشد جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری و یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 65. 65

  ناشناس

  سلام وقت شما بخیر اوج یادگیری برای پایه دهم برنامه ریزی میکنه ؟ و اینکه بر نامه ریزی براساسیه؟

  Reply
  1. 65.1

   کنکور آسان است

   سلام برنامه اوج یادگیری برای کلیه پایه های تحصیلی منابع آموزشی و برنامه ریزی ویژه دارد برای پایه دهم نیز اوج یادگیری برنامه ریزی انجام می دهد

   Reply
 66. 66

  Rasta

  سلام. اونایی که میان تو برنامه اوج یادگیری صحبت میکنند منظورم همون رتبه های برتر مشاوره شون آقای مسعودی وآقای احمدی هستند؟ چطور بایر مشاوره بگیرم

  Reply
  1. 66.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت مشاوره از بهترین مشاوران برنامه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 67. 67

  ناشناس

  سلام لیست قیمتهای جدید در سال ۲۰۲۰ برنامه کنکور آسان است و اوج یادگیری رو میخواستم هم رشته انسانی و هم تجربی

  Reply
  1. 67.1

   کنکور آسان است

   قیمت های موجود در سایت اوج یادگیری انتشارات گیلنا کاملا بروز می باشد و با توجه به آخرین تدریس های اساتید اوج یادگیری انتشارات گیلنا می باشد

   Reply
 68. 68

  روزیتا

  برنامه اوج یادگیری برای انتشارات گیلنا هست ؟

  Reply
  1. 68.1

   کنکور آسان است

   بله برنامه اوج یادگیری شبکه دو به سفارش انتشارات گیلنا و متعلق به موسسه گیلنا می باشد

   Reply
 69. 69

  ناشناس

  سلام ببخشید اگر بخوام محصولات اوج یادگیری و محصولات انتشارات گیلنا رو بدون تماس با مشاور تهیه کنم امکانش هست؟

  Reply
  1. 69.1

   کنکور آسان است

   برای تهیه محصولات اوج یادگیری و محصولات انتشارات گیلنا بهتر است با مشاور موسسه صحبت کنید و سپس اقدام به تهیه محصولات نمایید
   جهت ارتباط با مشاور و تهیه محصولات با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 70. 70

  ناشناس

  سلام اگر بخوام محصولات رو تهیه کنم بدون اینکه با مشاور ارتباط بگیرم امکانش هست؟

  Reply
  1. 70.1

   کنکور آسان است

   جهت تهیه محصولات انتشارات گیلنا باید حتما با مشاور انتشارات گیلنا تماس بگیرید
   شماره تماس جهت تهیه محصولات انتشارات گیلنا و ارتباط با انتشارات گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

   Reply
 71. 71

  مراد

  قیمت دی وی دی های امیر مسعودی کلا همین هست که در سایت اوج یادگیری گذاشتید؟

  Reply
  1. 71.1

   کنکور آسان است

   بله قیمت دی وی دی های امیر مسعودی در سایت اوج یادگیری به روز می باشد جهت خرید دی وی دی های امیر مسعودی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 72. 72

  پروین

  از دی وی دی های آموزشی گیلنا چند تا مبحث انتخاب کردم میخوام بخرم
  باید از این سایت گیلنا سفارش بدم ؟

  Reply
  1. 72.1

   کنکور آسان است

   سلام بله شما میتوانید دی وی دی های آموزشی گیلنا را از این سایت که سایت رسمی گیلنا می باشد سفارش دهید
   جهت تهیه و سفارش محصولات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 73. 73

  آذری

  محصولات امیر مسعودی میخوام از همین سایت انتشارات گیلنا و سایت اوج یادگیری تهیه کنم
  فقط چند روزه منابع آموزشی به دستم میرسه؟

  Reply
  1. 73.1

   کنکور آسان است

   این سایت انتشارات گیلنا و سایت اوج یادگیری می باشد که دانش آموزان می توانند محصولات امیر مسعودی را از همین سایت سفارش دهند .
   بعد از سفارش منابع آموزشی را ۴۸ ساعته دریافت خواهید کرد

   Reply
 74. 74

  رمضان

  قیمت پکیج کامل اوج یادگیری چقدر هست ؟
  قیمت پکیج کامل کنکور آسان است چقدر است ؟

  Reply
  1. 74.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج کامل اوج یادگیری و قیمت پکیج کامل کنکور آسان است برای هر رشته تحصیلی و هر پایه تحصیلی متفاوت است جهت اطلاع از قیمت پکیج محصولات آموزشی موسسه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 75. 75

  افاق

  محصولات گیلنا شامل همه درس ها میشه اخه من فقط با محصولات امیر مسعودی از انتشارات گیلنا آشنایی دارم میخوام بدونم اگه همه درس ها مثل محصولات امیر مسعودی تدریس شده همه محصولات گیلنا تهیه کنم ؟
  نمونه تدریس ها رو تو برنامه اوج یادگیری دیدم

  Reply
  1. 75.1

   کنکور آسان است

   بله کلیه محصولات گیلنا مانند محصولات امیر مسعودی فوق تکنیکی و عالی تدریس شده است و شما با استفاده از محصولات گیلنا و محصولات اوج یادگیری برای همه درس های اختصاصی و عمومی بهترین مدرسان کشور را در اختیار خواهید داشت

   Reply
 76. 76

  مانی

  موسسه اوج یادگیری برای درس های اختصاصی دانشگاهی هم منابع و محصولات آموزشی دارد ؟

  Reply
  1. 76.1

   کنکور آسان است

   خیر برای درس های اختصاصی دانشگاهی منابع آموزشی موجود نیست
   محصولات موسسه اوج یادگیری برای کنکور سراسری و معدل سازی پایه دهم یازدهم و دوازدهم می باشد

   Reply
 77. 77

  طاهره

  عکس مشاوران اوج یادگیری میخواستم
  لطف کنید عکس مشاوران اوج یادگیری برای من ارسال کنید

  Reply
  1. 77.1

   کنکور آسان است

   جهت دریافت عکس مشاوران اوج یادگیری تماس بگیرید

   Reply
 78. 78

  راحله

  انتشارات گیلنا کنکور آسان است بهترین محصولات آموزشی دارن
  من چند عدد از دی وی دی های امیر مسعودی دیدم بسیار خوب تدریس شده بود
  پیشنهاد میکنم شما هم از محصولات آموزشی انتشارات گیلنا کنکور آسان است استفاده کنید
  من که قصد دارم محصولات کنکور آسان است خرید کنم

  Reply
  1. 78.1

   کنکور آسان است

   ممنون از شما که تجربیات خودتون از مشاهده دی وی دی های انتشارات گیلنا کنکور آسان است و دی وی دی های امیر مسعودی را به اشتراک گذاشتید
   بله محصولات انتشارات گیلنا کنکور آسان است بسیار خوب تدریس شده است
   جهت خرید محصولات کنکور آسان است از سایت رسمی انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 79. 79

  ساسان

  قیمت پکیج کامل کنکور آسان است چقدر میشه ؟؟
  قصد دارم پکیج کامل کنکور آسان است بخرم و زودتر برنامه ریزی شروع کنم
  لطفا قیمت محصولات اعلام کنید

  Reply
  1. 79.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج کامل کنکور آسان است در سایت موجود می باشد و قیمت محصولات و پکیج آموزشی بصورت مبحث به مبحث درج شده است
   جهت خرید پکیج کامل کنکور آسان است با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 80. 80

  خالد

  تدریس اساتید کنکور آسان است در برنامه اوج یادگیری دیدم از تدریس ها خوشم اومد قیمت پکیج کامل تجربی کنکور آسان است میخوام بدونم چون میخوام سفارش بدم . قیمت پکیج کامل تحربی کنکور آسان است چه مقدار هزینش میشه ؟؟

  Reply
  1. 80.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج کامل تجربی کنکور آسان است بصورت مبحث به مبحث در سایت درج شده و جمع کلیه مباحث شامل پکیج کامل تجربی کنکور آسان است می شود
   جهت سفارش پکیج کامل تجربی کنکور آسان است با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 81. 81

  یونس

  من یک دانش آموز فارتحصیل نظام جدید هستم از طریق برنامه اوج یادگیری با محصولات آموزشی شما آشنا شدم
  قیمت دی وی دی های امیر مسعودی نظام جدید تو سایت دیدم میخوام برای من محصولات ارسال کنید

  Reply
  1. 81.1

   کنکور آسان است

   بله قیمت دی وی دی های امیر مسعودی نظام جدید در سایت رسمی اوج یادگیری درج شده و قیمت ها به روز می باشد
   جهت دریافت محصولات آموزشی اوج یادگیری و خرید دی وی دی های امیر مسعودی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 82. 82

  اسدالهی

  برنامه اوج یادگیری شبکه دو امروز فوق العاده عالی بود مدرس برنامه نکات خوبی توضیح میدادن چطور میتونم دانلود برنامه های اوج یادگیری انجام بدم ؟

  Reply
  1. 82.1

   کنکور آسان است

   جهت دانلود برنامه اوج یادگیری امروز با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی اوج یادگیری تماس بگیرید تا لینک دانلود برنامه اوج یادگیری امروز برای شما ارسال شود

   Reply
 83. 83

  غلام

  محصولات رایگان اوج یادگیری که تو برنامه اوج یادگیری توضیح دادن میخواستم
  چطور میتونم این محصولات رایگان اوج یادگیری دریافت کنم
  لطفا راهنمایی کنید

  Reply
  1. 83.1

   کنکور آسان است

   معمولا هر ماه یکسری محصولات رایگان اوج یادگیری در برنامه اوج یادگیری اعلام میشود که به تعداد محدود در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد
   جهت دریافت محصولات رایگان اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید

   Reply
 84. 84

  شهناز

  دانلود برنامه های اوج یادگیری از کجا باید انجام بدم ؟
  دنبال دانلود یکی از قسمت های برنامه اوج یادگیری هستم
  شما میتونید لینک دانلود برنامه های اوج یادگیری برای من بفرستید ؟؟

  Reply
  1. 84.1

   کنکور آسان است

   هر قسمتی از برنامه اوج یادگیری که از شبکه دو پخش شده و شما نیاز داشته باشید لینک دانلود برنامه های اوج یادگیری در اختیار شما قرار میگیرد
   جهت دریافت لینک دانلود برنامه های اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 85. 85

  سید رضی

  رشته من تجربی هست میخوام برای کنکور خودمو اماده کنم یکی از معلم ها پکیج اوج یادگیری به من معرفی کرد پکیج اوج یادگیری میخوام برای من ارسال کنیدکه زودتر شروع کنم

  Reply
  1. 85.1

   کنکور آسان است

   بله برای همه رشته های تحصیلی پکیج اوج یادگیری آماده شده است و شما میتوانید برای آمادگی در کنکور از پکیج اوج یادگیری استفاده نمایید , جهت ارسال پکیج اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی اوج یادگیری تماس بگیرید

   Reply
 86. 86

  مددی

  سلام من یک دانش آموز رشته تجربی هستم شماره ای که در سابت هست شماره موسسه اوج یادگیری هست ؟
  من یک مشاوره میخواستم از برنامه اوج یادگیری بگیرم شماره موسسه اوج یادگیری به من معرفی کنید

  Reply
  1. 86.1

   کنکور آسان است

   بله شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ شماره موسسه اوج یادگیری می باشد
   جهت دریافت مشاوره برای رشته تجربی با شماره موسسه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا مشاور مربوطه معرفی گردد

   Reply
 87. 87

  بهرامی

  گروه آموزشی گیلنا در شهرستان های مختلف هم نمایندگی دارد ؟
  برای تهیه محصولات آموزشی و ارتباط با گروه آموزشی گیلنا و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری چه اقدامی باید انجام بدم ؟؟
  من در یکی از شهرستان ها ساکن هستم و میخوام کارهای درسی خودم رو با گروه آموزشی گیلنا و برنامه اوج یادگیری پیش ببرم

  Reply
  1. 87.1

   کنکور آسان است

   خیر گروه آموزشی گیلنا در شهر های مختلف نمایندگی ندارد و موسسه در تهران است
   دانش آموزان از کلیه شهر های کشور برای ارتباط با گروه آموزشی گیلنا و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری میتوانند با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرند
   دانش آموزان از کلیه شهر های کشور جهت تهیه محصولات آموزشی گروه آموزشی گیلنا و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری با شماره دفتر مرکزی موسسه ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرند

   Reply
 88. 88

  مقیسه

  قیمت محصولات امیر مسعودی تو این سایت مشاهده کردم و محصولات امیر مسعودی یادداشت کردم چون فقط بعضی از محصولات امیر مسعودی نیاز دارم
  محصولات امیر مسعودی برای همه شهر های کشور ارسال میکنید ؟؟

  Reply
  1. 88.1

   کنکور آسان است

   قیمت محصولات امیر مسعودی در این صفحه سایت قابل مشاهده است
   کلیه محصولات امیر مسعودی به بصورت تک به تک قیمت گذاری شده و بصورت تک به تک قابل سفارش می باشد
   محصولات امیر مسعودی برای کلیه شهرها و روستاهای کشور ارسال می شود

   Reply
 89. 89

  آرین

  از روی قیمت محصولات گیلنا که در این سایت گیلنا بود چندتا از محصولات امیر مسعودی برای خرید انتخاب کردم
  سفارش محصولات امیر مسعودی باید با شما هماهنگ کنم؟
  چند روزه میرسه محصولات شهر ما شیراز هست

  Reply
  1. 89.1

   کنکور آسان است

   قیمت محصولات امیر مسعودی به صورت تفکیک شده و مبحث به مبحث در سایت رسمی گیلنا درج شده است
   جهت سفارش و تهیه محصولات امیر مسعودی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ سایت رسمی گیلنا تماس بگیرید
   محصولات امیر مسعودی بعد از انجام سفارش ۴۸ ساعته به شهر شما خواهد رسید

   Reply
 90. 90

  کامران

  ممنون از شما که قیمت محصولات کنکور اسان است در سایت قرار دادید
  من از کل قیمت محصولات کنکور اسان است که در سایت بود فقط مبحث لگاریتم میخوام برام بفرستید امکانش هست ؟؟؟
  به مابقی محصولات کنکور اسان است فعلا نیازی نیست این یک مبحث بگیرم اگر خوب بود کل محصولات کنکور اسان است تهیه میکنم

  Reply
  1. 90.1

   کنکور آسان است

   قیمت محصولات کنکور اسان است به صورت تفکیک شده در سایت قرار داده شده که این امکان را داشته باشید هر مبحث و محصول آموزشی که مد نظر شما بود را سفارش دهید
   بله شما میتوانید از قیمت محصولات کنکور اسان است فقط یک مبحث و محصول آموزشی کنکور اسان است را تهیه کنید

   Reply
 91. 91

  آمنه

  درمورد محصولات امیر مسعودی چند تا سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید
  محصولات امیر مسعودی برای همیشه دارای گارانتی می باشد ؟
  اصلا محصولات امیر مسعودی بعد از سفارش از برنامه اوج یادگیری شامل گارانتی میشه ؟
  محصولات امیر مسعودی به شرطی سفارش میدم که جدید باشن , آیا این محصولات جدید هست ؟
  نحوه سفارش محصولات امیر مسعودی از اوج یادگیری بفرمایید ؟

  Reply
  1. 91.1

   کنکور آسان است

   محصولات امیر مسعودی بعد از سفارش از اوج یادگیری شامل گارانتی می باشد
   محصولات امیر مسعودی و کلیه محصولات برنامه اوج یادگیری جدید می باشد و باتوجه به آخرین تغییرات کتاب درسی می باشد و کاملا هماهنگ با کتاب درسی است
   جهت سفارش محصولات اورجینال امیر مسعودی از اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 92. 92

  امیر

  سلام پکیج کل جامع ریاضی و فیزیک از محصولات امیر مسعودی چنده ؟؟

  Reply
  1. 92.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج جامع ریاضی و فیزیک از محصولات امیر مسعودی برای رشته تجربی و رشته ریاضی متغیر است جهت دریافت قیمت محصولات امیر مسعودی با شماره دفتر مرکزی اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 93. 93

  ماهان

  قیمت سی دی های کنکور آسان است بصورت بروز شده میخوام برای من بفرستید
  قیمت سی دی های کنکور آسان است در این سایت بروز هست ؟ اگر بروز هست قیمت سی دی ها از همین سایت قیمت هارو بردارم؟

  Reply
  1. 93.1

   کنکور آسان است

   بله قیمت سی دی های کنکور آسان است که در این سایت اوج یادگیری درج شده بروز می باشد
   جهت ارسال قیمت سی دی های کنکور آسان است با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید
   جهت سفارش سی دی های کنکور آسان است و ارتباط با مشاور موسسه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 94. 94

  سلطان

  فیلم های آموزشی اوج یادگیری نمونه هاش رو کجا میتونم ببینم ؟
  اول باید نمونه فیلم های آموزشی اوج یادگیری ببینم که اگر خوب بود محصولات آموزشی اوج یادگیری تهیه کنم و بیشتر نظرم روی محصولات امیر مسعودی هست که تهیه کنم

  Reply
  1. 94.1

   کنکور آسان است

   فیلم های آموزشی اوج یادگیری در همین سایت رسمی اوج یادگیری موجود است
   شما برای مشاهده نمونه تدریس و فیلم های آموزشی اوج یادگیری میتوانید در همین سایت اوج یادگیری بصورت آنلاین نمونه فیلم های اوج یادگیری را مشاهده کنید یا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا نمونه فیلم های آموزشی اوج یادگیری برای شما ارسال گردد
   اگر قصد دارید محصولات امیر مسعودی را تهیه کنید و نیاز به مشاهده نمونه تدریس های محصولات امیر مسعودی را دارید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 95. 95

  صفر

  شماره تماس اوج یادگیری بصورت رسمی کدام شماره تلفن هست ؟؟
  میخوام با شماره تماس رسمی اوج یادگیری در ارتباط باشم
  لطفا شماره تماس اوج یادگیری اعلام کنید

  Reply
  1. 95.1

   کنکور آسان است

   شماره تماس اوج یادگیری بصورت رسمی ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد
   جهت هرگونه ارتباط با اوج یادگیری با شماره تماس اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 96. 96

  حدیث

  پکیج امیر مسعودی کلا چقدر میشه قیمتش ؟؟
  من کل پکیج امیر مسعودی میخوام برام بفرستید یزد یه مشاور به من معرفی کنید تا درمورد پکیج امیر مسعودی باهاش هماهنگ کنم و صحبت کنم

  Reply
  1. 96.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج امیر مسعودی در سایت درج شده است
   پکیج امیر مسعودی بعد از سفارش شما به همه شهر های کشور ارسال خواهد شد
   جهت دریافت پکیج امیر مسعودی و ارتباط با مشاور موسسه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 97. 97

  رضوانه

  برنامه اوج یادگیری شبکه دو چند ساله دارم از شبکه دو دنبال میکنم واقعا شما عالی هستید که این تدریس های خوب رو از طریق برنامه اوج یادگیری شبکه دو در اختیار ما دانش آموزان مناطق محروم قرار میدید ممنون از همه عوامل اوج یادگیری

  Reply
  1. 97.1

   کنکور آسان است

   امیدواریم شما دانش آموزان از همه نقاط کشور با مشاهده برنامه اوج یادگیری شبکه دو به نتیجه دلخواه خود در کنکور برسید
   همه افراد شاغل در برنامه اوج یادگیری شبکه دو برای موفقیت شما دانش آموزان تلاش میکنند

   Reply
 98. 98

  هنگامه

  من میخوام در موسسه آموزشی گیلنا ثبت نام کنم و مشاور بگیرم ولی تو اینترنت سایت های زیادی دیدم آیا شما سایت رسمی موسسه آموزشی گیلنا هستید ؟؟
  لطفا منو راهنمایی کنید چجوری باید زیر نظر موسسه آموزشی گیلنا ( انتشارات گیلنا ) ثبت نام کنم و یک مشاور خوب از انتشارات گیلنا به من معرفی کنید
  ممنون

  Reply
  1. 98.1

   کنکور آسان است

   بله این سایت رسمی موسسه آموزشی گیلنا می باشد و جهت ثبت نام و دریافت محصولات گیلنا میتوانید از طریق همین سایت اقدام نمایید
   جهت ثبت نام و دریافت محصولات موسسه آموزشی گیلنا و ارتباط با بهترین مشاوران انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 99. 99

  سعادت

  سلام من از شهر ساری هستم میخوام محصولات کنکور آسان است نظام جدید از شما خرید کنم قیمت محصولات کنکور آسان است نظام جدید کل پکیج چقدر میشه ؟
  محصولات کنکور آسان است نظام جدید سال ۹۹ تدریس شده ؟
  فقط میتونم از محصولات کنکور آسان است نظام جدید پکیج امیر مسعودی نگیرم ؟
  پکیج امیر مسعودی قبلا برادرم از شما گرفته

  Reply
  1. 99.1

   کنکور آسان است

   قیمت محصولات کنکور آسان است نظام جدید در سایت اوج یادگیری درج شده است و کلیه محصولات کنکور آسان است نظام جدید به صورت فصل به فصل در سایت درج شده است
   بله شما میتوانید هر یک از محصولات کنکور آسان است نظام جدید را بصورت تک به تک خرید کنید و هر محصولی که قبلا تهیه کردید میتوانید از لیست خرید جدید حذف نمایید
   محصولات کنکور آسان است نظام جدید تدریس سال ۹۹ می باشد

   Reply
 100. 100

  حامد

  پکیج امیر مسعودی بسیار خوبه یکی از دوستام گرفته بود من یک دی وی دی از این پکیج امیر مسعودی ازش گرفتم دیدم بسیار کاربردی بود واقعا تکنیک آموزش میده
  مزاحم شما شدم بابت خرید پکیج امیر مسعودی سه پایه دهم یازدهم دوازدهم
  جزوه هم همراه پکیج امیر مسعودی حتما باشه

  Reply
  1. 100.1

   کنکور آسان است

   ممنون از شما که تجربه خودتون از مشاهده تدریس پکیج امیر مسعودی اعلام کردید
   پکیج امیر مسعودی شامل دی وی دی های امیر مسعودی و جزوات آموزشی می باشد که بصورت کامل در این پکیج برای شما ارسال می شود
   جهت خرید پکیج امیر مسعودی سه پایه به همراه جزواتی که همراه پکیج امیر مسعودی ارسال می شود با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید
   جهت سفارش سایر پکیج های اوج یادگیری پکیج های کنکور آسان است پکیج های انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 101. 101

  هوشنگ

  قیمت اوج یادگیری که تو این سایت اوج یادگیری گذاشتید دیدم خواستم بگم قیمت اوج یادگیری نسب به قیمت سایر موسسات کنکوری دیگه خیلی خوبه و کمتر هست
  ممنون از شما که به فکر افرادی مثل ما که توان خرید محصولات آموزشی با قیمت بالا نداریم هستید
  سایت اوج یادگیری هم سایت خوبیه ممنون که زحمت کشیدید قیمت اوج یادگیری بصورت محصول به محصول درج کردید که هر کی هر محصولی خواست بتونه انتخاب کنه
  فقط من قیمت اوج یادگیری برای هندسه دوازدهم تو لیست قیمت محصولات اوج یادگیری ندیدم لطفا قیمت این محصول هم درج کنید

  Reply
  1. 101.1

   کنکور آسان است

   ممنون از شما که نظر خودتون درمورد قیمت اوج یادگیری نسبت به سایر موسسات کنکوری اعلام کردید
   ممنون از شما که نظر خودتون درمورد سایت اوج یادگیری و نحوه درج قیمت محصولات اوج یادگیری در سایت اوج یادگیری اعلام کردید
   محصول هندسه دوازدهم فعلا آماده نشده به همین دلیل قیمت این محصول در سایت اوج یادگیری درج نشده است با آماده شدن این محصول در بخش قیمت اوج یادگیری درج خواهد شد

   Reply
 102. 102

  محمد امین

  برنامه اوج یادگیری شبکه دو دقیقا چه ساعتی پخش میشه ؟
  من چند بار خواستم برنامه اوج یادگیری شبکه دو ببینم دیدم ساعت پخش برنامه اوج یادگیری تغییر کرده
  لطفا ساعت دقیق پخش برنامه اوج یادگیری شبکه دو اعلام کنید چون خیلی مشتاقم برنامه شما دنبال کنم

  Reply
  1. 102.1

   کنکور آسان است

   برنامه اوج یادگیری شبکه دو هر روز ساعت ۱۷:۱۹ پخش می شود تکرار برنامه اوج یادگیری شبکه دو هر روز ساعت ۱۳:۱۷ می باشد
   بله حق باشماست بعضی اوقات ساعت پخش برنامه اوج یادگیری شبکه دو به علت زنده پخش شدن برنامه اوج یادگیری تغییر می کند که این کاملا طبیعی می باشد ولی اکثر اوقات برنامه اوج یادگیری بصورت زنده از شبکه دو ساعت ۱۷:۱۹ پخش می شود

   Reply
 103. 103

  قاسمی

  قیمت پکیج های کنکور اسان است از تو سایت دیدم من سه تا از پکیج های کنکور اسان است قصد دارم بگیرم فقط بعد از سفارش به شما پکیج های کنکور اسان است چند روزه به دست من که در روستا هستم میرسه ؟
  پکیج های کنکور اسان است از طریق پست ارسال میشه ؟
  پکیج های کنکور اسان است خودم میخوام مطالعه کنم و نیازی به مشاور ندارم

  Reply
  1. 103.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج های کنکور اسان است به صورت تک به تک و محصول به محصول جداگانه درج شده و شما از این قیمت پکیج های کنکور اسان است میتوانید هر کدام را که نیاز دارید تهیه کنید
   پکیج های کنکور اسان است بعد از سفارش ۷۲ ساعته به دست شما خواهد رسید و پکیج های کنکور اسان است از طریق پست ارسال می شود

   Reply
 104. 104

  زهره وند

  زمان پخش برنامه اوج یادگیری به ساعت ۹ شب تغییر بدید خیلی خوب میشه
  من برنامه اوج یادگیری از شبکه دو دنبال میکنم ولی بعضی از روز ها که بعد از ظهر خونه نیستم نمیتونم برنامه اوج یادگیری مشاهده کنم بهتره اوج یادگیری شب ها از شبکه دو پخش بشه که همه بتونن برنامه ببینن
  پس لطفا زمان پخش برنامه اوج یادگیری تغییر بدید

  Reply
  1. 104.1

   کنکور آسان است

   طبق هماهنگی که با شبکه دو سیما انجام گرفته زمان پخش برنامه اوج یادگیری هر روز بصورت زنده ساعت ۱۷:۱۹ از شبکه دو سیما در نظر گرفته شده است و باتوجه به حجم بالای برنامه های شبکه دو سیما امکان پخش برنامه اوج یادگیری در ساعت دیگر فعلا مقدور نمی باشد
   ولی این پیشنهاد شما مبنی بر تغییر زمان پخش برنامه اوج یادگیری بررسی خواهد شد

   Reply
 105. 105

  شادی

  قیمت پکیج کامل کنکور آسان است برای رشته تجربی فکر میکنم حدودا ۷ میلیون بشه و قیمت پکیج کامل کنکور آسان است برای رشته ریاضی فکر میکنم ۶ میلیون ۸۰۰ بشه
  منو برادرم میخوایم این پکیج های کنکور آسان است بگیریم ولی مشکل هزینه داریم
  ایا امکان پرداخت اقساطی قیمت پکیج کامل کنکور آسان است برای رشته تجربی و رشته ریاضی وجود داره؟

  Reply
  1. 105.1

   کنکور آسان است

   بله تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ قیمت پکیج کامل کنکور آسان است برای رشته تجربی حدودا ۷ میلیون تومان است و قیمت پکیج کامل کنکور آسان است برای رشته ریاضی ۶ میلیون ۸۰۰ هزار تومان می باشد
   اگر برای پرداخت قیمت پکیج کامل کنکور آسان است نمیتوانید یکجا هزینه پرداخت کنید میتوانید بصورت اقساطی قیمت پکیج کامل کنکور آسان است پرداخت کنید
   جهت سفارش پکیج کامل و محصولات کنکور آسان است با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 106. 106

  آذری محمدی

  سوال درباره کنکور آسان است قیمت
  محصولات کنکور آسان است که در سایت قیمت ها رو نوشتید آیا کنکور آسان است قیمت ها رو روی دی وی دی ها و محصولات آموزشی هم درج کرده ؟
  منظورم اینکه بعد از دریافت محصولات کنکور آسان است همین قیمت ها رو روی دی وی دی های کنکور آسان است میتونم ببینم ؟

  Reply
  1. 106.1

   کنکور آسان است

   بله کنکور آسان است قیمت همه مباحث روی دی وی دی ها درج کرده و شما کلیه قیمت هایی که در سایت برای محصولات کنکور اسان است درج شده را میتوانید بعد از دریافت محصولات کنکور آسان است روی دی وی دی ها و پکیج های کنکور آسان است مشاهده نمایید

   Reply
 107. 107

  امیر

  روش خرید دی وی دی های امیر مسعودی از برنامه اوج یادگیری توضیح بدید

  Reply
  1. 107.1

   کنکور آسان است

   روش خرید دی وی دی های امیر مسعودی از برنامه اوج یادگیری تماس با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی می باشد

   Reply
 108. 108

  بهزاد

  لطفا جمع کل لیست قیمت دی وی دی های امیر مسعودی نظام جدید اعلام کنید

  Reply
  1. 108.1

   کنکور آسان است

   قیمت دی وی دی های امیر مسعودی نظام جدید برای رشته تجربی و رشته ریاضی متفاوت می باشد جهت اعلام دقیق قیمت دی وی دی های امیر مسعودی نظام جدید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی اوج یادگیری تماس بگیرید

   Reply
 109. 109

  شاهرخ

  لیست کل قیمت دی وی دی های امیر مسعودی برای من ایمیل کنید لطفا

  Reply
  1. 109.1

   کنکور آسان است

   لیست کل قیمت دی وی دی های امیر مسعودی برای شما از طریق ایمیل ارسال شد

   Reply
 110. 110

  زارع

  من به برنامه اوج یادگیری پیام دادم کسی از طرف شما با من تماس نگرفت میخوام محصولات اوج یادگیری بگیرم
  شما فروش محصولات اوج یادگیری انجام میدید ؟

  Reply
  1. 110.1

   کنکور آسان است

   بله فروش محصولات اوج یادگیری از طریق این سایت انجام می شود
   جهت خرید محصولات اوج یادگیری با شماره تلفن سایت اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 111. 111

  یکتا

  یک سوال
  انتشارات گیلنا اوج یادگیری یادگیری آسان همه جزو یک موسسه هستند ؟
  یعنی محصولات انتشارات گیلنا و محصولات اوج یادگیری و محصولات یادگیری آسان یکی هست و زیر نظر یک مجموعه هستند ؟

  Reply
  1. 111.1

   کنکور آسان است

   بله انتشارات گیلنا اوج یادگیری یادگیری آسان همه جزو یک موسسه و یک مجموعه هستند و محصولات اوج یادگیری محصولات انتشارات گیلنا محصولات یادگیری آسان کاملا یکی هست و در یک مجموعه و انتشارات آموزش داده می شود

   Reply
 112. 112

  یلدا

  لطفا یک مشاور خوب از انتشارات گیلنا معرفی کنید تا بتونم ازش کتاب های انتشارات گیلنا بگیرم و هم مشاوره و برنامه ریزی برای من انجام بده

  Reply
  1. 112.1

   کنکور آسان است

   کتاب های انتشارات گیلنا را میتوانید از دفتر مرکزی موسسه گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دریافت کنید
   جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی برای کلیه پایه های تحصیلی از برترین مشاوران مجموعه انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 113. 113

  باقر

  یادگیری آسان در چه زمینه ای کلا فعالیت دارد ؟

  Reply
  1. 113.1

   کنکور آسان است

   یادگیری آسان یک برنامه تلویزیونی است که از شبکه چهار سیما هر روز پخش می شود یادگیری آسان یک برنامه کنکوری و مشاوره درسی می باشد و در این برنامه روش های حل سریع تست های کنکور و حل سریع سوالات تشریحی آموزش داده می شود و برنامه یادگیری آسان زیر نظر انتشارات گیلنا فعالیت میکند

   Reply
 114. 114

  هومن

  قیمت بسته های اموزشی اوج یادگیری اعلام کنید که اگر شرایط مالی داشتم میخوام بسته های اموزشی اوج یادگیری خرید کنم

  Reply
  1. 114.1

   کنکور آسان است

   جهت دریافت قیمت بسته های اموزشی اوج یادگیری باید رشته تحصیلی و پایه تحصیلی خود را اعلام کنید تا قیمت بسته های اموزشی اوج یادگیری به شما اعلام شود
   لیست قیمت بسته های اموزشی اوج یادگیری در این سایت بصورت مبحث به مبحث درج شده است

   Reply
 115. 115

  عمویی

  آموزشگاه گیلنا برای نهمی ها هم محصولات آموزشی داده ؟
  یه دانش آموز نهمی دارم اگر آموزشگاه گیلنا برای نهمی ها محصولات و برنامه ریزی داره اعلام کنید که از محصولات گیلنا برای دانش آموزم تهیه کنم

  Reply
  1. 115.1

   کنکور آسان است

   بله آموزشگاه گیلنا برای نهمی ها هم محصولات آموزشی دارد
   آموزشگاه گیلنا برای کلیه دروس نهمی ها محصولات آموزشی دارد و میتوانید محصولات گیلنا و مشاوره گیلنا را دریافت کنید
   جهت ارتباط و تهیه محصولات آموزشی آموزشگاه گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 116. 116

  نیما

  لطفا درباره محصولات گیلنا بیشتر توضیح بدید

  Reply
  1. 116.1

   کنکور آسان است

   محصولات گیلنا شامل دی وی دی های آموزشی و جزوه و کتاب می باشد که توسط بهترین مدرسان کشور تدریس شده و دانش آموزان با مطالعه محصولات گیلنا به خوبی می توانند خود را برای کنکور سراسری و امتحانات مدرسه آماده کنند

   Reply
 117. 117

  تبریزی

  لطفا زمان پخش برنامه اوج یادگیری اعلام کنید

  Reply
  1. 117.1

   کنکور آسان است

   زمان پخش برنامه اوج یادگیری در شبکه دو سیما هر روز از ساعت ۱۷:۱۹ الی ۱۷:۴۹ می باشد

   Reply
 118. 118

  عامری

  درمورد محصولات اوج یادگیری توضیح بیشتری بدید
  پکیج محصولات اوج یادگیری شامل چی میشه ؟

  Reply
  1. 118.1

   کنکور آسان است

   محصولات اوج یادگیری که توسط اساتید برنامه اوج یادگیری تدریس شده شامل دی وی دی های آموزشی و جزوه و کتاب آموزشی می باشد که توسط بهترین مدرسان کشور آماده شده و داوطلبان و دانش آموزان با مطالعه محصولات اوج یادگیری و پکیج های آموزشی به خوبی می توانند خود را برای کنکور سراسری و امتحانات مدرسه آماده کنند
   محصولات اوج یادگیری بصورت اورجینال را باید فقط از خود موسسه اوج یادگیری خرید کنید
   شماره تماس جهت خرید محصولات اوج یادگیری از دفتر مرکزی موسسه ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

   Reply
 119. 119

  سلیمان

  شماره اوج یادگیری چه شماره تلفنی هست ؟
  شماره رسمی اوج یادگیری برای ارتباط با برنامه اوج یادگیری اعلام کنید

  Reply
  1. 119.1

   کنکور آسان است

   شماره اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ است
   شماره رسمی اوج یادگیری برای ارتباط با برنامه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد

   Reply
 120. 120

  سوفیا

  گیلنا کنکور از نطر من کامل ترین و جامع ترین محصولات و منابع آموزشی در بین دیگر موسسه های کنکور داره
  گیلنا کنکور برای افرادی که هزینه کمی دارن مشاوره رایگان هم انجام میده

  Reply
 121. 121

  سهراب

  اوج یادگیری ریاضی خوبی داره ؟
  برای درس ریاضی چن نفر از دوستانی که از ریاضی اوج یادگیری استفاده کرده بودن به من پیشنهاد دادن از منابع اوج یادگیری ریاضی تهیه کنم گفتن مدرسش عالی ریاضی تدریس کرده

  Reply
 122. 122

  قربانی

  موسسه ی گیلنا برای من برنامه ریزی اختصاصی انجام میده ؟
  مشاور موسسه ی گیلنا پشتیبانی ویژه تا کنکور انجام میده ؟

  Reply
  1. 122.1

   کنکور آسان است

   موسسه ی گیلنا برای همه دانش آموزان ثبت نام شده در موسسه توسط مشاوران خود برنامه ریزی درسی اختصاصی انجام می دهد و دانش آموزان موسسه ی گیلنا تا کنکور پشتیبانی خواهند شد

   Reply
 123. 123

  ناشناس

  سلام میشه فقط از مشاوره و برنامه استفاده کنیم ؟ هزینه ش چقدره ؟

  Reply
  1. 123.1

   کنکور آسان است

   سلام بله میتوانید فقط از بخش مشاوره برنامه اوج یادگیری استفاده نمایید جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 124. 124

  آریا

  من از بین سه برنامه کنکوری با کلی تحقیق برنامه اوج یادگیری برای کنکورم انتخاب کردم الحق که منابع برنامه اوج یادگیری بهترین کیفیت در مقابل مابقی برنامه های کنکوری داره

  Reply
 125. 125

  صبا

  محصولات اوج یادگیری از کدام کتابفروشی شهر مشهد میتونم خرید کنم ؟

  Reply
  1. 125.1

   کنکور آسان است

   جهت ارسال محصولات اوج یادگیری بصورت اورجینال این محصولات در کتابفروشی ها ارائه نمی شود و محصولات اوج یادگیری بصورت اورجینال باید از دفتر مرکزی برنامه اوج یادگیری در تهران دریافت کنید
   جهت دریافت و خرید محصولات اوج یادگیری با شماره دفتر مرکزی برنامه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 126. 126

  آبتین

  نمونه تدریس های فیلم های آموزشی اوج یادگیری تو سایت شما دیدم
  میخوام نمونه تدریس بیشتری از فیلم های آموزشی اوج یادگیری ببینم

  Reply
  1. 126.1

   کنکور آسان است

   جهت دریافت تعداد بیشتری از نمونه فیلم های آموزشی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 127. 127

  اکرم

  شیمی اوج یادگیری چه استادی تدریس کرده ؟
  کیفیت دی وی دی های شیمی اوج یادگیری مثل سایر محصولات اوج یادگیری خوب هست ؟

  Reply
  1. 127.1

   کنکور آسان است

   شیمی اوج یادگیری توسط عارف ربیعیان تدریس شده است
   کیفیت تدریس و دی وی دی های همه محصولات اوج یادگیری بالا است و توسط بهترین مدرسان کشور تدریس شده است

   Reply
 128. 128

  جهانگیر

  برنامه اوج یادگیری که در شبکه دو تلویزیون پخش میشه تو شهر قم نمایندگی داره برای ثبت نام به اونجا مراجعه کنم

  Reply
  1. 128.1

   کنکور آسان است

   برنامه اوج یادگیری در شهر قم نمایندگی ندارد جهت ثبت نام باید مستقیم با سایت دفتر مرکزی برنامه اوج یادگیری تماس بگیرید شماره تماس جهت ثبت نام ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

   Reply
 129. 129

  سلمان

  شماره موسسه گیلنا برای ثبت نام دانش اموز فارتحصیل دبیرستان و خرید محصولات مخصوص این این دانش آموز اعلام کنید

  Reply
  1. 129.1

   کنکور آسان است

   شماره موسسه گیلنا جهت ثبت نام و خرید محصولات انتشارات گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد

   Reply
 130. 130

  فاطمه علوی

  محصولات گیلنا از این سایت گیلنا شش ماه پیش گرفتم ولی از الان میخوام برنامه ریزی برای کنکور شروع کنم
  انتشارات گیلنا به من از الان مشاوره و پشتیبانی ارائه میده ؟

  Reply
  1. 130.1

   کنکور آسان است

   بله شما هر زمانی که نیاز به دریافت مشاوره و برنامه ریزی و پشتیبانی داشته باشید انتشارات گیلنا برای شما مشاور و پشتیبان در نظر خواهد گرفت هر کمک مشاوره ای که نیاز داشتید میتوانید با این سایت گیلنا تماس بگیرید

   Reply
 131. 131

  وحید

  سایت اوج یادگیری هر روز به روز میشه قیمت محصولاتش ؟
  قیمت هایی که تو سایت اوج یادگیری گذاشتید به روز رسانی شده اسفند ۹۹ هست ؟

  Reply
  1. 131.1

   کنکور آسان است

   بعد از ارائه هر محصول آموزشی جدید و تغییر قیمت محصولات توسط موسسه در سریعترین زمان ممکن لیست قیمت محصولات در سایت اوج یادگیری بروزرسانی خواهد شد
   لیست قیمت محصولات که در سایت اوج یادگیری درج شده مربوط به بروزرسانی اسفند ماه ۱۳۹۹ می باشد

   Reply
 132. 132

  آبراهه

  نام دبیر امروز برنامه را میشه بگید؟

  Reply
  1. 132.1

   کنکور آسان است

   نام دبیر امروز برنامه عارف ربیعیان می باشد

   Reply
 133. 133

  خیبری

  درمورد مشاوره اوج یادگیری بیشتر توضیح بدید

  Reply
  1. 133.1

   کنکور آسان است

   شما دانش آموزان بعد از خرید محصولات اوج یادگیری از تیم مشاوره اوج یادگیری برنامه ریزی اختصاصی ویژه خود را دریافت خواهید کرد و ارائه این برنامه به شما از طرف مشاوران اوج یادگیری بصورت روزانه هماهنگ با برنامه مدرسه خواهد بود
   اگر داوطلب پشت کنکوری باشید باتوجه به وقت آزاد بیشتر شما برنامه ریزی ویژه داوطلبان پشت کنکوری را دریافت خواهید کرد

   Reply
 134. 134

  محمد

  قیمت محصولات اوج یادگیری کنکور برای روش تست زنی شیمی چقدر میشه ؟

  Reply
  1. 134.1

   کنکور آسان است

   قیمت روش تست زنی شیمی از محصولات اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ۱۴۹۰۰۰۰ می باشد

   Reply
 135. 135

  قربان

  روش خرید محصولات اوج یادگیری برای ارسال به شهر اصفهان بگید

  Reply
  1. 135.1

   کنکور آسان است

   محصولات اوج یادگیری برای همه شهر های استان اصفهان ارسال می شود جهت خرید محصولات اوج یادگیری با شماره دفتر مرکزی ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 136. 136

  مرتضی

  شما سایت رسمی برنامه اوج یادگیری هستید؟

  Reply
  1. 136.1

   کنکور آسان است

   بله این سایت ,سایت رسمی برنامه اوج یادگیری می باشد

   Reply
 137. 137

  ناشناس

  ریاضی اوج یادگیری را کدام اساتید آموزش داده اند؟

  Reply
  1. 137.1

   کنکور آسان است

   ریاضی اوج یادگیری توسط امیر مسعودی آموزش داده شده است

   Reply
 138. 138

  نازنین زهرا

  مشاوره اوج یادگیری به چه شکلی انجام میشه؟
  مشاوره اوج یادگیری از کجا باید بگیرم؟

  Reply
  1. 138.1

   کنکور آسان است

   جهت دریافت مشاوره اوج یادگیری از سایت رسمی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید
   روش انجام مشاوره اوج یادگیری به این ترتیب است که شما بعد از تماس با شماره تماس اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ یک مشاور به شما معرفی می شود و این مشاور کلیه خدمات مشاوره و پشتیبانی درسی شما را انجام خواهد داد

   Reply
 139. 139

  مهلا

  فیزیک اوج یادگیری جدید آموزش داده شده؟

  Reply
  1. 139.1

   کنکور آسان است

   بله فیزیک اوج یادگیری با توجه به آخرین تغییرات کتاب درسی فیزیک می باشد

   Reply
 140. 140

  مرتضی

  من از شهر یزد هستم محصولات اوج یادگیری بعد از سفارش از شما چند روز دیگه میرسه به یزد؟

  Reply
  1. 140.1

   کنکور آسان است

   بعد از سفارش محصولات اوج یادگیری ۴۸ بعد محصولات آموزشی به شهر یزد خواهد رسید
   جهت سفارش محصولات اوج یادگیری جهت ارسال به شهر یزد و تمامی نقاط کشور با شماره دفتر مرکزی اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 141. 141

  زارع

  شیمی اوج یادگیری را کدام اساتید تدریس کرده اند ؟

  Reply
  1. 141.1

   کنکور آسان است

   شیمی اوج یادگیری توسط مهندس عارف ربیعیان تدریس شده
   شیمی اوج یادگیری سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم توسط عارف ربیعیان تدریس شده است

   Reply
 142. 142

  زارع

  شماره تماس موسسه اوج یادگیری تهران چیست

  Reply
  1. 142.1

   کنکور آسان است

   شماره تماس موسسه اوج یادگیری در تهران ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد و این سایت سایت رسمی اوج یادگیری می باشد

   Reply
 143. 143

  مولایی

  محصولات انتشارات گیلنا با محصولات اوج یادگیری باهم فرقی نمیکنه؟

  Reply
  1. 143.1

   کنکور آسان است

   محصولات انتشارات گیلنا و محصولات اوج یادگیری زیر نظر یک مجموعه است و در یک موسسه آموزش و تدریس شده است و برنامه اوج یادگیری زیر نظر انتشارات گیلنا فعالیت میکند

   Reply
 144. 144

  مولایی

  محصولات اوج یادگیری از تهران برای شهرستان ارسال میکنید ؟
  محصولات آموزشی چند روزه میرسه ؟

  Reply
  1. 144.1

   کنکور آسان است

   محصولات اوج یادگیری از دفتر مرکزی تهران ارسال خواهد شد
   محصولات اوج یادگیری برای کلیه نقاط و شهرستان های کشور ارسال می شود
   محصولات سه روزه به دست شما خواهد رسید

   Reply
 145. 145

  هانی

  قیمت روش تست زنی کلیه درس های اختصاصی و عمومی اوج یادگیری برای رشته تجربی چه مقدار میشه؟

  Reply
  1. 145.1

   کنکور آسان است

   قیمت روش تست زنی کلیه درس های اختصاصی و عمومی اوج یادگیری برای رشته تجربی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ به شرح زیر می باشد :
   قیمت روش تست زنی فیزیک اوج یادگیری ۱۹۰۰
   قیمت روش تست زنی ریاضی اوج یادگیری ۱۹۰۰
   قیمت روش تست زنی شیمی اوج یادگیری ۱۴۸۰
   قیمت روش تست زنی زیست اوج یادگیری ۳۰۰
   قیمت روش تست زنی ادبیات اوج یادگیری ۴۴۰
   قیمت روش تست زنی زبان انگلیسی اوج یادگیری ۳۸۰
   قیمت روش تست زنی عربی اوج یادگیری ۵۱۰
   قیمت روش تست زنی دین و زندگی اوج یادگیری ۵۵۰

   Reply
 146. 146

  ایمان

  قیمت پکیج کامل روش تست زنی کلیه دروس اختصاصی و عمومی اوج یادگیری برای رشته ریاضی چقدر میشه؟

  Reply
  1. 146.1

   کنکور آسان است

   قیمت پکیج کامل روش تست زنی کلیه درس های اختصاصی و عمومی اوج یادگیری برای رشته ریاضی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ به شرح زیر می باشد :
   قیمت روش تست زنی فیزیک اوج یادگیری ۲۰۶۵
   قیمت روش تست زنی حسابان اوج یادگیری ۲۰۰۰
   قیمت روش تست زنی شیمی اوج یادگیری ۱۴۸۰
   قیمت روش تست زنی ادبیات اوج یادگیری ۴۴۰
   قیمت روش تست زنی زبان انگلیسی اوج یادگیری ۳۸۰
   قیمت روش تست زنی عربی اوج یادگیری ۵۱۰
   قیمت روش تست زنی دین و زندگی اوج یادگیری ۵۵۰

   Reply
 147. 147

  دنیا

  قیمت محصولات اوج یادگیری که در این سایت اوج یادگیری نوشته شده بروز شده چه زمانی است؟

  Reply
  1. 147.1

   کنکور آسان است

   قیمت محصولات اوج یادگیری که در سایت اوج یادگیری درج شده با توجه به آخرین تغییرات قیمت محصولات موسسه می باشد
   بروزرسانی قیمت محصولات اوج یادگیری در سایت اوج یادگیری در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ انجام شده است

   Reply
 148. 148

  مهشید

  دنبال یکی از قسمت های برنامه اوج یادگیری بودم که تو این سایت اوج یادگیری پیدا کردم
  ممنون از سایت اوج یادگیری که امکان دانلود برنامه اوج یادگیری قرار داد

  Reply
 149. 149

  مهشید

  استاد زیست اوج یادگیری دو نفر هستند کدام استاد بهتر هست؟

  Reply
  1. 149.1

   کنکور آسان است

   بله زیست اوج یادگیری دارای دو مجموعه می باشد یک مجموعه با تدریس مهدی شیخی و یک مجموعه با تدریس عرفان پازوکی

   Reply
 150. 150

  فریبا

  من خودم مشاور هست تا بحال محصولات آموزشی موسسات مختلف به دانش آموزانم معرفی کردم ولی محصولات اوج یادگیری شبکه دو کیفیت به مراتب بهتری داشته

  Reply
 151. 151

  رشنو

  قیمت کل مباحث ریاضی اوج یادگیری تجربی بخش کنکوری و تستی جمعا چقدر میشه هزینش؟

  Reply
  1. 151.1

   کنکور آسان است

   قیمت مباحث ریاضی اوج یادگیری رشته تجربی روش تست زنی و کنکوری به شرح زیر می باشد:
   مجموعه ۶۰
   الگو دنباله ۶۰
   شمارش ۴۵
   معادلات و سهمی دهم ۱۴۰
   نامعادله ۱۱۰
   توان های گویا ۱۰۵
   تحلیلی ۴۵
   توابع نمایی و لگاریتم ۱۰۰
   معادله و سهمی یازدهم ۱۴۵
   تابع جامع ۱۳۰
   مثلثات جامع ۱۱۵
   حد جامع ۱۹۵
   احتمال جامع ۹۵
   امار جامع ۸۵
   هندسه جامع ۱۷۰
   مشتق و کاربرد مشتق ۲۶۰

   جمع کل قیمت ریاضی اوج یادگیری ۱۸۶۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ می باشد

   Reply
 152. 152

  فاطمه حسنی

  قیمت محصولات اوج یادگیری همین هایی هست که تو سایت نوشتید؟

  Reply
  1. 152.1

   کنکور آسان است

   بله قیمت محصولات اوج یادگیری با توجه به آخرین تغییرات قیمت محصولات در سایت درج شده است

   Reply
 153. 153

  انصاریان

  برای دریافت محصولات رایگان اوج یادگیری چند روز به سامانه برنامه اوج یادگیری پیام دادم کسی از طرف موسسه اوج یادگیری باهام تماس نگرفت
  شما این محصولات رایگان اوج یادگیری میفرستید؟

  Reply
  1. 153.1

   کنکور آسان است

   بله جهت دریافت محصولات رایگان اوج یادگیری میتوانید از این سایت رسمی اوج یادگیری اقدام نمایید
   جهت دریافت محصولات رایگان اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ سایت رسمی اوج یادگیری تماس بگیرید

   Reply
 154. 154

  رقیه محسنی

  دفتر مرکزی موسسه اوج یادگیری تهران قرار داره؟
  شما سایت مرکزی موسسه اوج یادگیری در تهران هستید؟

  Reply
  1. 154.1

   کنکور آسان است

   بله دفتر مرکزی موسسه اوج یادگیری تهران قرار دارد
   بله این سایت مرکزی اوج یادگیری می باشد
   جهت سفارش محصولات اورجینال اوج یادگیری از سایت مرکزی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 155. 155

  مهدی

  قیمت دی وی دی های امیر مسعودی که تو سایت گذاشتید مقطوع هست یا تخفیف داره ؟

  Reply
  1. 155.1

   کنکور آسان است

   قیمت دی وی دی های امیر مسعودی با تخفیف در سایت درج شده است

   Reply
 156. 156

  مهسا

  قیمت دی وی دی های امیر مسعودی در مقایسه با سایر مدرس ها قیمت دی وی دی هاش خیلی خوبه

  Reply
 157. 157

  شاپوری

  من و برادرم محصولات آموزشی اکثر موسسات کنکور دریافت کردیم ولی محصولات آموزشی و دی وی دی های آموزشی موسسه اوج یادگیری از سایر موسسات کنکوری و آموزشی کیفیت بهتری داشت

  Reply
  1. 157.1

   کنکور آسان است

   ممنون از شما که تجربه استفاده از محصولات موسسه اوج یادگیری اعلام کردید و در مورد کیفیت محصولات موسسه اوج یادگیری توضیحاتی ارائه دادید

   Reply
 158. 158

  سعید

  خواستم یه تشکر کنم از شما که با اینکه عجله داشتم و خرید محصولات اوج یادگیری از شما انجام دادم و قول دادید سریع محصولات به دست من برسونید به قولتون عمل کردید و محصولات اوج یادگیری دو روزه تحویل گرفتم

  Reply
 159. 159

  زینب گیلانی

  موسسه اوج یادگیری تو استان گیلان نمایندگی برای مراجعه حضوری دارد؟

  Reply
  1. 159.1

   کنکور آسان است

   خیر موسسه اوج یادگیری فقط در تهران دارای نمایندگی می باشد و موسسه اوج یادگیری در استان گیلان نمایندگی ندارد جهت ارتباط با دفتر مرکزی و دریافت محصولات آموزشی و مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 160. 160

  رامین شیخی

  محصولات اوج یادگیری بسیار عالی هستند ولی قیمت دی وی دی های امیر مسعودی برای من بالا هست و متاسفانه نمیتونم تهیه کنم

  Reply
 161. 161

  فرزاد

  قیمت اوج یادگیری برای رشته تجربی؟

  Reply
  1. 161.1

   کنکور آسان است

   قیمت اوج یادگیری برای رشته تجربی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ به شرح زیر می باشد :
   قیمت فیزیک اوج یادگیری ۱۹۶۵
   قیمت ریاضی اوج یادگیری ۱۸۰۰
   قیمت شیمی اوج یادگیری ۱۴۸۰
   قیمت زیست اوج یادگیری ۷۸۵
   قیمت ادبیات اوج یادگیری ۴۴۰
   قیمت دین و زندگی اوج یادگیری ۵۵۰
   قیمت عربی اوج یادگیری ۵۱۰
   قیمت زبان انگلیسی اوج یادگیری ۳۸۰

   Reply
 162. 162

  کیارش

  روش سریع خرید و دریافت محصولات اوج یادگیری توضیح بدید

  Reply
  1. 162.1

   کنکور آسان است

   جهت خرید مطمئن و آسان و سریع محصولات اوج یادگیری میتوانید با شماره تلفن دفتر مرکزی موسسه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 163. 163

  معصومه

  پکیج اوج یادگیری از پسر عموم بگیرم و استفاده کنم اشکالی داره؟

  Reply
  1. 163.1

   کنکور آسان است

   هر دانش آموز که قصد دارد از پکیج اوج یادگیری و محصولات اوج یادگیری استفاده نماید باید با دفتر مرکزی موسسه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس گرفته و مستقیم از موسسه این محصولات آموزشی را تهیه نماید و این محصولات و پکیج های آموزشی نباید از فرد دیگری که قبلا این محصولات تهیه کرده گرفته شود

   Reply
 164. 164

  سیما

  شماره یکی از مشاور های اوج یادگیری شبکه دو به من بدید که بتونم ازش مشاوره بگیرم
  اوج یادگیری شبکه دو چه تعداد مشاور داره؟

  Reply
  1. 164.1

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری شبکه دو با تیم قوی مشاوره و برنامه ریزی برای کلیه پایه های تحصیلی مشاوره انجام می دهد
   جهت ارتباط با بخش مشاوره اوج یادگیری شبکه دو با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 165. 165

  سیمین

  قیمت بسته های آموزشی اوج یادگیری هر درس چقدر در میاد لطفا با تخفیف حساب کنید

  Reply
  1. 165.1

   کنکور آسان است

   قیمت بسته های آموزشی اوج یادگیری برای رشته تجربی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ به شرح زیر می باشد
   قیمت بسته آموزشی فیزیک اوج یادگیری ۱۹۶۵
   قیمت بسته آموزشی ریاضی اوج یادگیری ۱۸۰۰
   قیمت بسته آموزشی شیمی اوج یادگیری ۱۴۸۰
   قیمت بسته آموزشی زیست اوج یادگیری ۷۸۵
   قیمت بسته آموزشی ادبیات اوج یادگیری ۴۴۰
   قیمت بسته آموزشی دین و زندگی اوج یادگیری ۵۵۰
   قیمت بسته آموزشی عربی اوج یادگیری ۵۱۰
   قیمت بسته آموزشی زبان انگلیسی اوج یادگیری ۳۸۰

   Reply
 166. 166

  نسترن

  برنامه اوج یادگیری شبکه دو امروز چک کردم دیدم پخش نشد چرا برنامه اوج یادگیری از شبکه دو تو سال جدید پخش نمیشه؟

  Reply
  1. 166.1

   کنکور آسان است

   برنامه اوج یادگیری شبکه دو امروز ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ پخش نخواهد شد
   برنامه اوج یادگیری شبکه دو از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پخش خواهد شد

   Reply
 167. 167

  محمد

  برای ثبت نام در موسسه اوج یادگیری حتما باید حضوری بیام موسسه ؟
  من شرایط حضوری اومدن ندارم یه مشاور خوب و مورد اعتماد به ما معرفی کنید که بتونیم محصولات موسسه اوج یادگیری غیر حضوری بگیریم

  Reply
  1. 167.1

   کنکور آسان است

   جهت ثبت نام در موسسه اوج یادگیری نیازی به مراجعه حضوری به موسسه نیست
   جهت معرفی یک مشاور از موسسه اوج یادگیری و خرید محصولات موسسه با شماره تلفن رسمی اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 168. 168

  ناشناس

  سلام خسته نباشید
  من این پیکیج ها رو میخام
  ولی خیلی سوال دارم نمیشه اینجا گفت کسی هست ک جواب سوالای من رو بده

  Reply
  1. 168.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت پکیج ها و ارتباط با مشاورین موسسه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 169. 169

  هادی

  شماره اصلی اوج یادگیری لطفا اعلام کنید
  تو اینترنت شماره تلفن زیادی از برنامه اوج یادگیری هست کدام شماره اصلی هست؟
  شماره اصلی و دفتر مرکزی موسسه اعلام کنید

  Reply
  1. 169.1

   کنکور آسان است

   بله در فضای مجازی شماره تماس های زیادی به عنوان شماره برنامه اوج یادگیری درج شده که خیلی از شماره تماس های درج شده مورد تایید نیستن
   شماره تماس اصلی و مورد تایید دفتر مرکزی اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد که در این سایت اوج یادگیری نیز این شماره تماس درج شده است
   سایت اوج یادگیری در قبال شماره تماس های دیگر مسئولیتی نخواهد داشت
   قبل از هرگونه ثبت نام در موسسه با شماره تماس درج شده در سایت اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا مورد تایید بودن مشاور و شماره حساب موسسه بررسی شود

   Reply
 170. 170

  صادق

  برنامه اوج یادگیری امروز هم که پخش نشد چرا برنامه دیگه پخش نمیشه؟
  من از ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ تا الان هر روز سر ساعت ۱۷ از شبکه دو چک میکنم که برنامه اوج یادگیری ببینم ولی هر روز که چک کردم پخش نشده
  برنامه خوبی بود لطفا برنامه اوج یادگیری دوباره از شبکه دو پخش کنید
  تو سال جدید چی زمانی برنامه اوج یادگیری از شبکه دو دوباره پخش میشه؟

  Reply
  1. 170.1

   کنکور آسان است

   این پیگیری و علاقه مندی شما نشان دهنده کیفیت خوب برنامه اوج یادگیری است
   ممنون از پیگیری شما بابت مشاهده برنامه اوج یادگیری
   اوج یادگیری از چند روز آینده از شبکه دو سیما از ساعت ۱۷ پخش خواهد شد
   برنامه اوج یادگیری در سال ۱۴۰۰ با همان اساتید قبلی مانند امیر مسعودی دبیر فیزیک و ریاضی و عارف ربیعیان دبیر شیمی روی آنتن خواهد رفت

   Reply
 171. 171

  انصاریان

  سلام لطفا درمورد ریاضی فیزیک شیمی و نحوه تدریس آنها بیشتر توضیح بدید باید قبل از خرید اطلاعات کاملی از ریاضی و فیزیک و شیمی شما داشته باشم

  Reply
  1. 171.1

   کنکور آسان است

   ریاضی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا یادگیری آسان را امیر مسعودی در قالب دی وی دی های آموزشی تدریس کرده است کلیه فصل های درس ریاضی دهم یازدهم و دوازدهم بصورت دی وی دی های آموزشی تدریس شده است
   درس ریاضی بصورت فصل به فصل تدریس شده تا دانش آموزان بتوانند هر فصل را جداگانه تهیه نمایند همراه کلیه دی وی دی های درس ریاضی جزوه آموزشی ارسال می شود
   جهت تهیه دی وی دی های ریاضی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
  2. 171.2

   کنکور آسان است

   شیمی برنامه اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا یادگیری آسان را مهندس عارف ربیعیان در قالب دی وی دی های آموزشی تدریس نموده است
   کلیه فصل های درس شیمی دهم یازدهم و دوازدهم بصورت دی وی دی های آموزشی آماده شده است
   درس شیمی بصورت فصل به فصل تدریس شده تا دانش آموزان بتوانند هر فصل را جداگانه تهیه نمایند همراه کلیه دی وی دی های درس شیمی عارف ربیعیان جزوه آموزشی ارسال می شود
   جهت تهیه دی وی دی های درس شیمی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
  3. 171.3

   کنکور آسان است

   فیزیک اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا یادگیری آسان را امیر مسعودی در قالب دی وی دی های آموزشی تدریس کرده است کلیه فصل های فیزیک پایه دهم یازدهم و دوازدهم بصورت دی وی دی های آموزشی تدریس شده است
   فیزیک بصورت فصل به فصل تدریس شده تا دانش آموزان موسسه بتوانند هر فصل را جداگانه تهیه نمایند همراه کلیه دی وی دی های فیزیک جزوه آموزشی ارسال می شود
   جهت تهیه دی وی دی های درس فیزیک با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 172. 172

  بهزاد سراوان

  شماره تلفن موسسه اوج یادگیری تهران اعلام کنید لطفا
  من ساکن تهران هستم و میخوام مستقیم با موسسه و دفتر تهران اوج یادگیری صحبت کنم

  Reply
  1. 172.1

   کنکور آسان است

   شماره تلفن موسسه اوج یادگیری تهران ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد
   شماره مستقیم دفتر تهران اوج یادگیری می باشد

   Reply
 173. 173

  بهزاد سراوان

  برنامه یادگیری آسان امروز از شبکه چهار دیدم ولی شیوه تدریس ها خوب بود ولی مدرس هاش دقیقا همون مدرسان اوج یادگیری بودن که از شبکه دو پخش میشه آیا این دو برنامه متعلق به یک انتشارات و موسسه هست؟

  Reply
  1. 173.1

   کنکور آسان است

   بله برنامه یادگیری آسان هر روز از شبکه چهار سیما پخش می شود
   برنامه یادگیری آسان و برنامه اوج یادگیری هر دو زیر نظر انتشارات گیلنا می باشند

   Reply
 174. 174

  راضیه مشکینی

  تو سایت نوشتید زمان پخش برنامه اوج یادگیری هر روز ساعت ۱۷ از شبکه دو ولی من تو سال جدید هر روز چک میکنم شبکه دو رو برنامه شما پخش نشد
  دیگه برنامه اوج یادگیری از شبکه دو پخش نمیشه؟

  Reply
  1. 174.1

   کنکور آسان است

   برنامه اوج یادگیری از شبکه دو سیما از چند روز آینده هر روز با همان اساتید گذشته مانند امیر مسعودی و عارف ربیعیان پخش خواهد شد

   Reply
 175. 175

  سیروس املشی

  من که تهران نیستم چطور میتونم محصولات و خدمات مشاوره ای برنامه یادگیری آسان که از شبکه ۴ سیما پخش میشه بگیرم؟

  Reply
  1. 175.1

   کنکور آسان است

   ارائه محصولات آموزشی و خدمات مشاوره و برنامه ریزی برنامه یادگیری آسان فقط مخصوص دانش آموزان استان تهران نیست و این محصولات آموزشی برای کلیه شهرها و روستاهای کشور ارسال می شود و خدمات مشاوره و برنامه ریزی درسی و کنکوری برای کلیه نقاط کشور انجام می شود

   Reply
 176. 176

  هاشمی

  تعداد دی وی دی های هر محصول آموزشی که تو سایت نوشتید این تعداد دی وی دی ها دقیق و درست هست؟

  Reply
  1. 176.1

   کنکور آسان است

   بله تعداد دی وی دی های هر محصول آموزشی که در سایت درج شده کاملا دقیق می باشد

   Reply
 177. 177

  جواد مظفری

  از شما خواهش میکنم قیمت دی وی دی های امیر مسعودی کمتر کنید که همه بتونن استفاده کنن
  امثال من نمیتونن با این قیمت ها دی وی دی ها رو بگیرن

  Reply
 178. 178

  شایان فکری

  من از همه دی وی دی های امیر مسعودی فقط پنج دی وی دی آموزشی انتخاب کردم و نیاز دارم
  امکان تهیه فقط همین پنج دی وی دی از شما وجود دارد؟

  Reply
  1. 178.1

   کنکور آسان است

   بله اگر فردی قصد تهیه همه دی وی دی های امیر مسعودی را ندارد میتواند به صورت جداگانه هر دی وی دی مدنظر را سفارش دهد

   Reply
 179. 179

  شقایق انصاری

  من یک مشاور کنکور هستم از شهر شیراز
  باتوجه به اینکه پکیج ها و محصولات و دی وی دی های آموزشی موسسات و آموزشگاه های مختلف به دانش آموزان معرفی کردم قصد دارم نظرم درمورد محصولات و دی وی دی های انتشارات گیلنا بیان کنم
  درمورد قیمت
  درمورد قیمت اگر محصولات گیلنا با محصولات آموزشی سایر موسسات مقایسه کنیم محصولات گیلنا قیمت متوسطی دارن یعنی نه گرون هستند نه خیلی ارزان
  درمورد کیفیت تدریس ها
  کیفیت تدریس های محصولات آموزشی موسسه گیلنا به مراتب بالاتر از چهار موسسه مطرح دیگر بود
  یک امتیاز ویژه ای که محصولات گیلنا دارند این است که تاریخ انقضا ندارند و دانش آموز قادر است چندین بار این محصولات آموزشی را مطالعه و مشاهده کند

  Reply
 180. 180

  مریم بهادری

  تعداد دی وی دی های هر محصول آموزشی که تو سایت نوشتید این تعداد دی وی دی ها دقیق و درست هست؟

  Reply
  1. 180.1

   کنکور آسان است

   بله تعداد دی وی دی ها که در سایت درج شده صحیح می باشد

   Reply
 181. 181

  Mohsen

  سلام من خیلی وقت پیش مقدار زیادی از منابع رو خریدم و اکثرا استفاده نکردم،آیا موسسه منابع رو از ما میخره؟

  Reply
  1. 181.1

   کنکور آسان است

   سلام لطفا تماس بگیرید

   Reply
 182. 182

  فاطمه شیدایی

  لیست قیمت محصولات گیلنا بررسی کردم نسبت به سایر موسسه ها قیمت ها ایده ال هست و چند تدریس از محصولات گیلنا هم تو سایت دیدم خیلی خوب بود تدریس ها
  باتوجه به کیفیت خوب محصولات گیلنا قیمت ها ایده ال هست

  Reply
 183. 183

  مرضیه

  میخواستم از شما تشکر کنم چون هم قیمت دی وی دی های امیر مسعودی نظام جدید درج کردید و هم تعداد دی وی دی ها رو درج کردید اینجوری خیلی راحتر میتونم دی وی دی هارو انتخاب کنم و سفارش بدم

  Reply
 184. 184

  مازیار تالشی

  قیمت محصولات کنکور آسان است کم کنید ما هم دل داریم میخوایم از این محصولات تهیه کنیم ولی پول نداریم
  مخصوصا قیمت دی وی دی های امیر مسعودی کم کنید
  خواهشا قیمت محصولات کم کنید

  Reply
 185. 185

  محمد رسولی

  موسسه گیلنا کنکور آسان است از لحاظ کیفیت محصولات چیزی کم نداره فقط باید یه مقدار هزینه محصولات آموزشی خودشو کم کنه تا عده زیادی بتونن از محصولات آموزشی موسسه گیلنا کنکور آسان است بهره ببرن

  Reply
 186. 186

  ماکان

  من یک داوطلب کنکور از شهر بندر عباس هستم
  تصمیم گرفتم محصولات و دی وی دی های آموزشی نظام جدید موسسه انتشارات گیلنا بگیرم
  لطفا راهنمایی کنید

  Reply
  1. 186.1

   کنکور آسان است

   محصولات و دی وی دی های آموزشی موسسه گیلنا برای کلیه شهرها و روستاهای کشور ارسال می شود
   جهت دریافت محصولات و دی وی دی های انتشارات گیلنا با شماره دفتر مرکزی گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 187. 187

  سیروان مجیدی

  من از شهر قم هستم قصد دارم خودم رو برای کنکور سال ۱۴۰۱ آماده کنم
  یکی از بستگان محصولات آموزشی انتشارات گیلنا پیشنهاد داد
  من علاوه بر محصولات آموزشی نیاز به یک مشاور و پشتیبان دارم که منو راهنمایی کنه به چه شیوه ای درس بخونم
  ایا انتشارات گیلنا علاوه بر محصولات آموزشی مشاور و پشتیبان هم دارد؟

  Reply
  1. 187.1

   کنکور آسان است

   بله انتشارات گیلنا علاوه بر ارائه محصولات آموزشی برای کلیه دروس اختصاصی و عمومی پایه دهم یازدهم و دوازدهم خدمات مشاوره و برنامه ریزی برای کلیه دانش آموزان سراسر کشور را نیز انجام می دهد
   شما با ثبت نام در انتشارات گیلنا و دریافت محصولات و دی وی دی های آموزشی موسسه گیلنا به شما مشاور و پشتیبان معرفی خواهد شد و این مشاور و پشتیبان تا روز کنکور شما را پشتیبانی خواهد کرد
   جهت ثبت نام در انتشارات گیلنا و دریافت محصولات آموزشی و مشاوره و برنامه ریزی انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 188. 188

  پناهی

  محصولات انتشارات گیلنا هر سال بروز میشن ؟
  کتاب ها تغییرات داشته آیا محصولات گیلنا هم تغییر داشته؟

  Reply
  1. 188.1

   کنکور آسان است

   بله کلیه محصولات انتشارات گیلنا با توجه به آخرین تغییرات کتاب های درسی می باشند

   Reply
 189. 189

  ترنج حامدی

  شماره موسسه گیلنا چیست؟

  Reply
  1. 189.1

   کنکور آسان است

   شماره موسسه گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ می باشد

   Reply
 190. 190

  ناشناس

  جزوه هم همراه این دی وی دی ها هست ؟

  Reply
  1. 190.1

   کنکور آسان است

   بله کلیه محصولات انتشارات گیلنا دارای جزوه می باشد
   جهت خرید محصولات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس حاصل فرمایید

   Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس