عناوین مهم: 

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی (برنامه زنگ پنجم انتشارات گیلنا موسسه کنکور آسان است یادگیری آسان)

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی (برنامه زنگ پنجم اوج یادگیری انتشارات گیلنا موسسه کنکور آسان است یادگیری آسان)

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی (برنامه زنگ پنجم اوج یادگیری انتشارات گیلنا موسسه کنکور آسان است یادگیری آسان)

نکات تستی و کنکوری از فصل هشت پیش دانشگاهی در سایت برنامه اوج یادگیری

 

غلاف آوندی سلول هایی فشرده دارای بافت کلرانشیم هستند

که اطراف آوند ها قرار دارند و فتوسنتز می کنند

 

بر خلاف غلاف آوندی که فضای بین سلولی ندارد

یا خیلی اندک فضایی دارد در سلول های میانبرگ اسفنجی

فضای بین سلولی زیادی وجود دارد .

 

رشد گیاهان c4 در دما و نور یکسان

تقریبا دو برابر گیاهان c3 است

 

در گیاهان C4 مسیرهای غلبه بر تنفس نوری

در دو سلول مختلف و یک اندامک صورت میگیرد

در گیاهان CAM فرآیند های غلبه بر تنفس نوری

در دو اندامک متفاوت ولی در یک سلول انجام میگیرد .

 

در گیاهان CAM و  در روز کربن دی اکسید پس از گذشتن

از سه غشا و شش لایه فسفولیپیدی از واکوءل وارد کلروپلاست

همان سلول شده تا در چرخه کالوین شرکت نماید .

در همه گیاهان اولین ماده پایدار در چرخه کالوین اسید سه کربنه است

و بحث اینکه گیاه جزو کدام دسته است اصلا مهم نیست .

 

باکتری های گوگردی و غیر گوگردی هر دو از نور خورشید

انرژی لازم برای فتوسنتز خود را دریافت میکنند .

 

برای به مصرف سلول رسیدن

یک قند ۱۸ کربنه ۳۶ تا NADPH و ۵۴ تا ATP مصرف خواهد شد .

 

 

هر جاندار شیمیواتوتروف ، نوعی باکتری است.

 

هر جاندار شوره گذار، باکتری است.

 

در هر باکتری فتوسنتز کننده

منبع انرژی نور است .

 

درباکتری های فتوسنتزکننده

منبع انرژی و الکترون متفاوت است .

 

یکسان بودن منبع انرژی و الکترون

یعنی غیر فتوسنتز کننده بودن باکتری .

 

منبع الکترون آب

سیانوباکتری

 

منبع الکترون اسید

غیرگوگردی ارغوانی

 

منبع الکترون NH3

شیمیواتوتروف

 

منبع انرژی NH3 شیمیواتوتروف

 

منبع انرژی H2S شیمیواتوتروف

 

منبع انرژی کربوهیدرات  هتروتروف

 

باکتری های گوگردی ٢ نوع سبز و ارغوانی هستند

که در منبع انرژی الکترون و بی هوازی

بودن تشابه و در رنگیزه تفاوت دارند .

 

باکتری های ارغوانی ٢ دسته هستند :

گوگردی و غیرگوگردی که در منبع انرژی

تشابه و در منبع الکترون و هوازی بودن تفاوت دارند .

 

باکتری فتوسنتزکننده غیر گوگردی ٢ دسته اند:

ارغوانی و سیانوباکتری که منبع انرژی مشابه و منبع الکترون متفاوت دارند

 

سیانوباکتری ها ٢دسته اند : اولیه امروزی مثل انابنا.

که در منبع انرژی و الکترون

و هم چنین تولید O2 تشابه و درمصرف آن تفاوت دارند.

 

هر گاه منبع الکترون H2S باشد

باکتری یا گوگردی یا شیمیواتروتروف است

که در منبع انرژی و هوازی بودن و متابولیسم وابسته به نور فرق دارند .

 

هر گاه منبع الکترون باکتری ،کربوهیدرات باشد

یا غیرگوگردی ارغوانی ،یا هتروتروف است

که در منبع انرژی و متابولیسم وابسته به نور فرق دارند .

 

در باکتری های غیرگوگردی ارغوانی

و هتروتروف منبع الکترون آلی و در بقیه غیرآلی است.

 

کمبود O2 محیط روی متابولیسم هوازی ها،CO2 روی متابولیسم فتوسنتزکنندگان،H2S روی متابولیسم

گوگردی ها و شیمیواتوتروف ها و کمبود اکسیژن روی متابولیسم

هوازی ها و کمبود نور روی متابولیسم فتوسنتزکنندگان ، اثر گذار است .

 

شماره تلفن موسسه اوج یادگیری کنکور آسان است برنامه زنگ پنجم

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ 
با شما تا روز کنکور همراهیم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس